Akord zryczałtowany i normowanie pracy

Akord zryczałtowany obejmuje pewną większą partię robót, niekiedy różnego rodzaju, za których wykonanie określa się łączne, zryczałtowane wynagrodzenie zespołu robotników (brygady). O kompleksowym akordzie zryczałtowanym mówi się wtedy, gdy roboty zlecane do wykonania robotnikom w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia obejmują całość obiektu lub jego wyodrębniony większy etap.

Zlecenie na wykonanie robót w systemie akordu zryczałtowanego jest swojego rodzaju umową dwustronną, w której kierownik budowy lub robót zobowiązuje się otworzyć front robót dla brygady i zapewnić jej niezbędny sprzęt i narzędzia pracy oraz dostawy materiałów, a brygada — wykonać bezusterkowo i w ustalonym terminie całość robót objętych zleceniem.

Ten system pracy pożądany jest szczególnie również z tego względu, że stwarza on warunki do kontroli pracy brygady przez każdego z jej członków.

Normowanie pracy to stosowanie określonych norm (państwowych, branżowych lub zakładowych) wyznaczających czas niezbędny do wykonania danego wyrobu lub technicznej jednostki robót. Od wykonania norm zależna jest bezpośrednia wysokość zarobków robotnika.

Normy są ustalane na podstawie analiz i obserwacji czasu zużywanego na wykonanie określonej czynności (wyrobu, roboty), przy czym wspomniane analizy i obserwacje powinny dotyczyć robotników posiadających właściwe kwalifikacje do wykonania danej roboty oraz wyposażonych w sprzęt i narzędzia pracy odpowiadające aktualnemu poziomowi techniki. Robotnicy będący przedmiotem obserwacji powinni posiadać ponadto umiejętność sprawnego posługiwania się tym sprzętem i narzędziami.

– 5. Czynnikiem porządkującym stosunki w pracy i mającym duże znaczenie dla jej wydajności jest przestrzeganie dyscypliny pracy. Chodzi tu nie tylko o obecność w pracy (dyscyplina formalna), lecz o .pełne wykorzystanie dnia roboczego oraz niedopuszczenie do wydłużenia czasu pracy i prowadzenia robót bez uzasadnionej potrzeby w ramach godzin nadliczbowych.

Przestrzegana powinna być również dyscyplina płac polegająca na stosowaniu obowiązujących taryfikatorów kwalifikacyjnych i stawek płac i równocześnie na respektowaniu limitów funduszu płac ustalonego dla przedsiębiorstwa, a przez przedsiębiorstwo — dla budów.

– 6. Umiejętne stosowanie bodźców ekonomicznych tkwiących w systemie pracy (np. system akordowy) i płac oraz w gospodarce funduszami (np. fundusz zakładowy) stanowi czynnik zachęty do efektywnej pracy.

– 7. Przedsiębiorstwo powinno się troszczyć również o stwarzanie klimatu sprzyjającego pracy oraz o zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy i opieki socjalno-bytowej nad pracownikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>