Analityczna ewidencja sprzedaży

Istnieje możliwość takiego prowadzenia konta „Sprzedaż robót własnych”, aby po uwzględnieniu różnicy remanentu robót w toku występujących na początku i na końcu okresu wynikała z niego wartość globalnej produkcji budowlano-montażowej, czyli własnego przerobu.

Czerpanie informacji sprawozdawczych bezpośrednio z obrotów konta „Sprzedaż robót własnych” powoduje konieczność utrzymywania czystości tych obrotów i stosowania wielu zapisów czerwonych.

W analitycznej ewidencji sprzedaży robót własnych największe znaczenie mają dwa kierunki klasyfikacyjne: 1) według przeznaczenia robót, 2) według jednostek”' ewidencji kosztów. Stosując kryterium przeznaczenia robót rozróżniamy: a) zewnętrzną sprzedaż robót dla obcych zleceniodawców oraz robót zaliczonych do własnych inwestycji i kapitalnych remontów (w tym obiekty zaplecza stałego i półstałego), b) wewnętrzną sprzedaż robót, która obejmuje składniki prowizorycznego zaplecza budów, remonty średnie oraz bieżące itp.

Pierwszy przekrój analityczny sprzedaży robót własnych odpowiada układowi sprawozdań finansowych, natomiast drugi przekrój umożliwia ustalanie rentowności (deficytowości) robót według osób za nie odpowiedzialnych, ma zatem znaczenie kontrolne.

Kary j odszkodowania z umów o roboty — płacone i otrzymane — są zaliczane u wykonawców odpowiednio jako straty i zyski nadzwyczajne księgowanie: Wn — Ma „Straty i zyski” w korespondencji z właściwym kontem rozrachunków lub środków pieniężnych księgowanie kar pobieranych następuje przez konto „Dochody przyszłych okresów” do dnia wpływu pieniężnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>