Analiza, działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Pod pojęciem analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa rozumie się cały zespół badań, które dotyczą zjawisk występujących w działalności przedsiębiorstwa i powiązań zachodzących między tymi zjawiskami oraz ustalania oceny wpływu tych zjawisk na ekonomikę przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy jest określenie ekonomicznych efektów działalności oraz sposobów i możliwości polepszenia tych efektów w toku dalszej pracy.

Przy dokonywaniu analizy badaniom podlegają zarówno pozytywne, jak i negatywne przejawy działalności przedsiębiorstwa. Badania koncentrują się przede wszystkim na przejawach ujemnych, gdyż podstawowym zadaniem analizy jest wskazanie sposobów eliminowania nieprawidłowości i ujawniania rezerw. W badaniach nie można jednak pomijać elementów dodatnich, ponieważ analiza powinna równocześnie prowadzić do przenoszenia doświadczeń, które mogłyby wpłynąć na poprawę efektów ekonomicznych działania mniej sprawnych jednostek organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę przedstawione określenie analizy można ustalić jej funkcje w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Gospodarka w przedsiębiorstwie opiera się na systemie zarządzania, którego podstawowymi elementami są: ustalanie zadań planowych i badanie wykonania planów. Na ustalanie planów oraz ich realizację można oddziaływać przez:

– 1) określanie dyrektyw, przy czym ten sposób powinien dotyczyć zagadnień i proporcji szczególnie ważnych z punktu widzenia planowania centralnego

– 2} wprowadzanie różnych bodźców ekonomicznych, oddziałujących na najbardziej newralgiczne odcinki pracy i eliminujących na tych odcinkach stosowanie metod administracyjnego zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>