Analiza kosztów pośrednich – kontynuacja

Im mniejszy jest średni przerób roczny na budowach i im drobniejsze przedsiębiorstwa realizujące ten przerób, tym większy jest udział kosztów ogólnych w globalnym koszcie budownictwa.

Przy odmiennym kształtowaniu się wskaźnika wykonania zadań produkcyjnych koszty stałe są z natury rzeczy takie same. Są one zbliżone również dla przedsiębiorstw o odmiennej specjalizacji, ale podobnej wielkości. Natomiast koszty bezpośrednie wzrastają w miarę wzrostu produkcji. Jeżeli więc koszty ogólne, a zwłaszcza koszty zarządu, traktujemy zasadniczo jako stałe, niezmienne, niezależne od stopnia wykonania zadania produkcyjnego, to przyrost kosztów całkowitych powinien wynikać tylko z przyrostu kosztów bezpośrednich związanego ze wzrostem produkcji. Tym samym stosunek kosztów ogólnych do kosztów bezpośrednich świadczy o poprawnym lub niewłaściwym ustawieniu organizacyjnym przedsiębiorstwa. Jeżeli jakiś ustalony, optymalny stosunek kosztów stałych (ogólnych) do kosztów bezpośrednich zostanie naruszony, czyli gdy stosunek kosztów ogólnych do kosztów całkowitych jest wyższy od określonego, to konieczne staje się skorygowanie tego stosunku przez dokonanie pewnych zmian organizacyjnych.

Obok wielkości przedsiębiorstw budowlano-montażowych o zróżnicowaniu norm kosztów ogólnych przesądza również ich specjalizacja, przy czym rolę czynnika najbardziej istotnego odgrywa tutaj materiałochłonność, bowiem przy wzroście udziału kosztów materiałowych w całości kosztów robót koszty ogólne powinny maleć. Można to uzasadnić tym, że szereg składników kosztów ogólnych ma powiązanie wyłącznie z robocizną (np. płace uzupełniające, dodatki dla brygadzistów, koszty zatrudnienia robotników zamiejscowych). Toteż w miarę wzrostu udziału robocizny wzrastają koszty ogólne.

Z punktu widzenia analizy organizacji przedsiębiorstwa budowlanego zasadnicze znaczenie mają metody badania kompleksu zagadnień związanych z dokonywaniem podziału, harmonizowaniem i kierowaniem zbiorową pracą ludzi oraz pro- duktywizacją środków produkcji i przedmiotów pracy, będących w dyspozycji danego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych przez nie do wykonania określonych zadań gospodarczych.

Metoda analizy ogólnej — zgodnie z wytyczonym dla niej celem — musi być oparta na zastosowaniu takich mierników, aby za ich pomocą można było rozpoznać i ocenić efektywność organizacji. W związku z tym rozpatrzenia wymagają dwie kwestie, mianowicie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>