Analiza miesięczna i roczna

Analizy w przedsiębiorstwie tworzą cały system, na który składają się zarówno analizy dotyczące poszczególnych okresów kalendarzowych, jak też analizy problemowe. Do analiz okresowych zalicza się:

– a) miesięczne i kwartalne analizy operatywne (bieżące),

– b) roczne analizy kompleksowe.

Sporządzanie analiz rocznych i kwartalnych jest obligato- ryjne stosowanie analiz miesięcznych zależne jest od własnej inicjatywy kierownictwa przedsiębiorstwa.

Analizy miesięczne dotyczą wykonania podstawowych zadań rzeczowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych planu za miniony miesiąc, W analizach kwartalnych bierze się pod uwagę wyniki analiz miesięcznych. Analizy kwartalne mają na celu scharakteryzowanie wyników działalności przedsiębiorstwa, ocenę stopnia wykonania planu od początku roku oraz pogłębienie badania problemów wymagających bardziej wnikliwej oceny, niż ta, którą można przeprowadzić w ramach analiz miesięcznych.

Analiza roczna stanowi kontynuację i podsumowanie analiz kwartalnych, a także analiz problemowych przeprowadzonych w ciągu roku. Dotyczy ona głównie badania stopnia wykonania podstawowych zadań ujętych w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa na dany rok.

Analizy problemowe dotyczą poszczególnych zagadnień, jak np. gospodarki materiałowej, wydajności pracy, efektywności ekonomicznej postępu technicznego, efektywności inwestycji własnych przedsiębiorstwa itp. Analizy takie powinny być podejmowane wtedy, gdy na konieczność zajęcia się danym problemem wskażą wyniki analizy okresowej lub inne zjawiska (np, trudności występujące w działalności przedsiębiorstwa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>