Analiza płac cz. II

Na podstawie obliczonych w sposób powyższy średnich płac rocznych można odpowiednio ocenić politykę płac. Pozytywny będzie taki układ, w którym najwyższe płace mają pracownicy zaliczani do podstawowych grup zatrudnienia, a więc wśród robotników — robotnicy wykonujący produkcję podstawową, a wśród pracowników umysłowych — pracownicy inżynieryjno-techniczni. Wykonanie planowanych średnich płac nie może być ocenione bez równoczesnego rozpatrzenia wydajności pracy, jako czynnika uzasadniającego odchylenia od planu.

– 3. W wypadku stwierdzenia, że fundusz płac został przekroczony oraz że wzrost średnich płac kształtuje się nieprawidłowo w stosunku do wzrostu wydajności 'pracy, należy się skoncentrować na badaniu:

— zależności między wypłacanymi zarobkami i ilością faktycznie wykonanej pracy,

— prawidłowości w zakresie stosowania stawek płac i zaszeregowania pracowników.

– Analiza powyższych elementów polega na:

– 1) porównywaniu zleceń roboczych z ilością robót faktycznie wykonanych, .

– 2) sprawdzaniu zgodności stawek występujących w zleceniach roboczych i w cennikach robót akordowych,

– 3) badaniu liczby przepracowanych roboczogodzin, a szczególnie godzin nadliczbowych,

– 4) badaniu prawidłowości w stosowaniu dopłat i dodatków (dopłat za uciążliwe warunki pracy, za godziny nadliczbowe itp.),

– 5) badaniu wypłat z funduszu premiowego,

– 6) sprawdzaniu prawidłowości wypłat z tytułu świadczeń za rozłąkę.

Wszystkie wymienione badania polegają przede wszystkim na sprawdzaniu zgodności między praktycznymi posunięciami przedsiębiorstwa i układem zbiorowym pracy obowiązującym w budownictwie.

Badania, o których mowa, są bardzo pracochłonne i dlatego w analizie ujmującej całokształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa trzeba ograniczyć się do wyrywkowego sprawdzenia zgodności wypłat z przepisami układu zbiorowego. Do takiego sprawdzenia powinno się wybierać budowy lub inne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, w których obserwuje się znaczne przekroczenia planowanego funduszu płac lub nieprawidłowe proporcje między wysokością średniej płacy i wydajnością pracy. Dokładne badania powyższych problemów są możliwe przy specjalnych analizach i kontrolach dyscypliny płac w przedsiębiorstwie.

Metody badania dyscypliny płac mają przeważnie charakter kontroli formalnej. Pomimo to wyniki takich badań powinny znaleźć odzwierciedlenie, powinny być uwzględnione w analizie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ponieważ:

– 1) badania o charakterze ogólnym bez wnikania w szczegóły sprawy nie mogą dać w tej dziedzinie trafnego poglądu,

– 2) przestrzeganie dyscypliny płac wzmaga wydajność pracy i wpływa na poprawę poziomu dyscypliny społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>