Analiza pracy cz. II

Jeżeli zamiast poszczególnych jednostek technicznych produkcji oznaczymy przez R cały obiekt budowlany lub jego fazę (np. stan zerowy, stan surowy, roboty wykończeniowe), to uzyskamy wtedy informację o pracochłonności całego obiektu lub jego poszczególnych faz.

Omówione wyżej mierniki wydajności pracy charakteryzujące działalność całego przedsiębiorstwa analizuje się przez porównanie ich z danymi występującymi w planie i w innych okresach, jak również przez porównanie ich z danymi występującymi w innych przedsiębiorstwach o analogicznej specjalności. Celowe jest obliczenie i porównywanie wskaźników wydajności pracy dotyczących poszczególnych komórek ruchu przedsiębiorstwa (budów, zakładów). Celowe jest również obliczanie i porównywanie wskaźników pracochłonności dotyczących poszczególnych zadań (obiektów).

Badanie wydajności pracy może być przeprowadzane jeszcze w inny .sposób, mianowicie przez porównywanie stopnia wykonywania norm pracy przez pracowników. Wyniki takich badań mogą mieć sens ekonomiczny wówczas, gdy normy stosowane w przedsiębiorstwie pokrywają się lub są zbliżone do- technicznie uzasadnionych norm pracy.

Badanie Wydajności pracy w oparciu o stopień wykonania norm może być przeprowadzane bądź według komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a więc według budów, zakładów itp., bądź też według poszczególnych zawodów. Wykonywanie norm pracy lub ich przekraczanie w danej komórce — świadczy o dobrej organizacji pracy.

Wysokie przekraczanie norm w niektórych komórkach organizacyjnych, przy prawidłowym kształtowaniu się tych samych norm w innych, może wskazywać na wydłużanie dnia roboczego, co nie jest zjawiskiem prawidłowym, gdyż oznacza nadmierną eksploatację robotnika i może powodować gorszą jakość produkcji. Natomiast niski stopień wykonywania tych: norm może świadczyć o tym, że organizacja procesów produkcyjnych wymaga usprawnienia, a ponadto po dalszych dogłębnych badaniach może doprowadzić również do imiennego wskazania pracowników, którzy uzyskują niską wydajność pracy, co z kolei może być podstawą do podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych lub personalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>