Analiza pracy

– W ramach tej analizy bada się następujące zagadnienia:

— wydajność pracy,

— systemy pracy,

— dyscyplinę pracy.

– 1. Przy badaniu wydajności pracy najczęściej stosowanym kryterium jest — mimo swej niedoskonałości — wskaźnik określający wartość produkcji przypadającej w danym okresie na jednego pracownika. Wskaźnik taki można ustalać w oparciu o wartość produkcji globalnej i ogólną liczbą pracowników przedsiębiorstwa lub w oparciu o „wartość danego rodzaju produkcji (podstawowej, pomocniczej) i liczbą robotników zatrudnionych przy tej produkcji.

Podobnym miernikiem, ustalanym również w ujęciu wartościowym, jest wartość produkcji przypadająca na jednostką czasu pracy, a wiąc na dniówkę lub roboczogodzinę.

Jeżeli produkcja prowadzona w przedsiębiorstwie ma jednorodny charakter i przy ocenie jej wielkości można się posługiwać miernikami rzeczowymi (np. m2, m3, izby, mieszkania, tony zamontowanych konstrukcji), to wskazane jest określenie wydajności pracy w jednostkach rzeczowych. Można wtedy wykorzystać następujący wzór: w= lub w=4-> gdzie:

W — wydajność pracy, R — produkcja (ilość wykonanych jednostek rzeczowych), Z — średni stan zatrudnienia robotników przy wykonywaniu danej produkcji, T — liczba roboczogodzin lub dni (dniówek) przepracowanych.

Miernikiem pozwalającym na ocenę wydajności pracy jest tzw. „pracochłonność”, przez którą rozumiemy nakład pracy w jednostkach czasu zużytych na wykonanie rzeczowej jednostki produkcji.

Pracochłonność można ustalić na podstawie odwrotności jednego z wyżej podanych „wzorów, a więc P (pracochłon- nosc) — -jj-.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>