Analiza przebiegu realizacji inwestycji

Ocenę tempa realizacji można uzyskać także na podstawie porównania stanu inwestycji rozpoczętych na początku i na końcu okresu objętego badaniem lub też na podstawie wskaźnika charakteryzującego stosunek procentowy wartości inwestycji przekazanych do eksploatacji do nakładów na inwestycje realizowane w ogóle w tym okresie.

Badanie powinno dotyczyć również stopnia koncentracji środków >przy realizacji danej inwestycji oraz rytmiczności przebiegu jej realizacji. Wyniki analizy realizacji inwestycji można uzupełnić przez ustalenie stopnia sprawności przedsiębiorstwa w przekazywaniu zakończonych inwestycji do eksploatacji. Badanie takie polega na porównaniu terminów zakończenia inwestycji z terminami podjęcia produkcji w wybudowanych obiektach lub terminów zakupu maszyn z terminami ich uruchomienia. Odchylenia między tymi terminami nie powinny istnieć w ogóle lub powinny być nieznaczne. Badania te są wskazane z tego względu, że efekty uzyskane dzięki szybkiej realizacji procesu inwestowania mogą być unicestwione przez nieprzygotowanie się przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowego środka trwałego do produkcji.

Analizę przebiegu realizacji inwestycji prowadzi się także przez porównywanie nakładów zrealizowanych z planowymi. Jeśli z porównania wynika, że nastąpiło przekroczenie planu, to badanie powinno pozwolić na ustalenie, czy przekroczenie planu osiągnięto w wyniku przyspieszenia realizacji inwestycji, czy też w wyniku przekroczenia planowanych nakładów. Jeśli natomiast ze wspomnianego porównania wynika, że nastąpiło niewykonanie planu, to badanie powinno pozwolić na ustalenie, czy nakłady uległy obniżeniu w wyniku osiągnięcia oszczędności, dzięki którym udało się mniejszym kosztem wykonać program rzeczowy, czy też w wyniku niezrealizowania lub opóźnienia niektórych inwestycji.

Dalsze badanie powinno ujawnić rodzaje nie zrealizowanych inwestycji, przyczyny opóźnień i straty gospodarcze (np. niewykonanie planu produkcyjnego lub przekroczenie planu funduszu płac na skutek niewprowadzenia maszyn do produkcji).

Po badaniu stopnia wykonania planu inwestycyjnego następuje badanie stopnia wykonania planu sfinansowania inwestycji. Przy prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa procent wykonania obu tych planów powinien być w zasadzie zbliżony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>