Analiza stanu dyscypliny pracy

Przestrzeganie dyscypliny pracy analizuje się przez porównanie funduszu czasu faktycznie przepracowanego z funduszem nominalnym. Zgodnie z definicją, nominalny fundusz czasu pracy obejmuje czas przypadający na wszystkie dni robocze, przy uwzględnieniu stosowanej w danym przedsiębiorstwie zmianowości. Na różnicę między tymi dwoma kategoriami funduszu składają się zatem: urlopy wypoczynkowe i inne, zwolnienia na wykonywanie zajęć społecznych poza przedsiębiorstwem, zwolnienia na ćwiczenia wojskowe, przerwy w pracy spowodowane sezonowym ograniczeniem robót itp. okolicznościami, zwolnienia chorobowe oraz nieobecność w pracy z innych przyczyn usprawiedliwionych lub nie usprawiedliwionych przez przedsiębiorstwo.

Poszczególne przyczyny tworzące omawianą różnicę powin- ny być szczegółowo badane i porównywane z okresu na okres. Pozytywnym zjawiskiem będzie zmniejszanie się udziału nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Analiza stanu dyscypliny pracy powinna obejmować także badanie wykorzystania czasu pracy przez pracowników. Badanie takie przeprowadza się przez bezpośrednią obserwację miejsc produkcji i ustalanie czasu, który zużywany jest efektywnie na wykonywanie produkcji. Im większy jest udział czasu efektywnie użytecznego, tym pozytywniej można oceniać dyscyplinę wykorzystania czasu pracy.

– Zagadnienie plac w przedsiębiorstwie powinno być rozpatrywane z punktu widzenia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>