Analiza zatrudnienia

Tablica 19 zawiera informacje o liczbie poszczególnych grup pracowników i ich udziale w ogólnym zatrudnieniu w przedsiębiorstwie. Wnioskowanie wymaga uprzedniego wielokierunkowego porównania tych wskaźników. Pozytywnie będzie można ocenić zmiany w strukturze, jeżeli stwierdzi się:

— zmniejszenie udziału grupy niewytwórczej na korzyść grupy wytwórczej

— wzrost udziału grupy robotników' zatrudnionych w produkcji podstawowej, chyba że przedsiębiorstwo przyjmuje te postępowe metody wykonawstwa, które polegają na rozwijaniu prefabrykacji prowadzonej w ramach własnego' zaplecza techniczno-produkcyjnego (powinien wówczas następować wzrost udziału robotników zatrudnionych w produkcji pomocniczej)

— zmniejszenie udziału grupy pracowników administracyjno-biurowych w miarą wzrostu produkcji.

Wzrost udziału grupy pracowników umysłowych, zwłaszcza inżynieryjno-technicznych, może być pozytywnym zjawiskiem wtedy, gdy następuje wzrost mechanizacji robót. W takich wypadkach logiczną konsekwencją będzie zmniejszenie liczby robotników, przy nie zmniejszonym lub nawet zwiększonym stanie zatrudnienia pracowników umysłowych.

– 2. Badanie kwalifikacji załogi polega na ustalaniu zmian zachodzących w proporcjach zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ujęciu dynamicznym.

W badaniach dotyczących robotników należy uwzględniać liczebność i udział procentowy rzemieślników, pomocy przyuczonej i robotników niewykwalifikowanych, a w badaniach dotyczących pracowników umysłowych — pracowników z wyższym, średnim i bez pełnego średniego wykształcenia.

W grupie robotników pozytywnym zjawiskiem będzie wzrost udziału rzemieślników i zmniejszenie udziału robotników niewykwalifikowanych, a w grupie pracowników umysłowych — wzrost udziału .posiadających wyższe wykształcenie i zmniejszenie udziału pracowników bez średniego wykształcenia.

– 3. Badanie stopnia stabilizacji załogi wymaga ustalenia okresu pracy pracowników przedsiębiorstwa, a przede wszystkim kadry kierowniczej (członkowie dyrekcji, kierownicy działów, kierownicy budów i zakładów, majstrowie) i rzemieślników. Można w tym celu posłużyć się zestawieniem tabelarycznym, w którym w zależności od okresu zatrudnienia (np. więcej niż 5 lat, 4—5 lat, 3—4 lat, 2—3 lat, 1—2 lat, poniżej 1 rokU) wpisuje się do poszczególnych rubryk liczbę pracowników należących do podstawowej kadry przedsiębiorstwa, a następnie ustala się wskaźnik średniego okresu ich pracy w przedsiębiorstwie. Przejawem pozytywnym będzie wzrost tego wskaźnika z roku na rok.

Pogląd na stabilizację załogi można sobie również wyrobić przez zanalizowanie jej fluktuacji (tzw. płynność kadr). Prze- prowadzając tę analizę można się posłużyć poniższym ujęciem tabelarycznym:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>