Analiza zużycia materiałowego na jednostkę produkcji

Zużycie materiałów jest jednym z czterech podstawowych elementów działalności inwestycyjnej bilansowanych w skali krajowej. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego zależy w dużym stopniu od dostarczenia odpowiedniej ilości podstawowych materiałów oraz od zastosowania w maksymalnym stopniu materiałów zastępczych i prefabrykatów. Dlatego przy przeprowadzaniu analizy czy to dla budowy, czy dla przedsiębiorstwa największą uwagę należy poświęcać zagadnieniu gospodarki materiałowej i w zasadniczy sposób sprzeciwiać się wszelkiemu marnotrawstwu. Właściwa gospodarka materiałowa stanowi — obok posunięć technologicznych, konstrukcyjnych i organizacyjnych — podstawowy czynnik postępu technicznego. Od rodzaju i jakości zastosowanych materiałów zależy mechanizacja robót ciężkich i pracochłonnych, uznawana za element postępu techniczno-organizacyjnego, wpływającego na obniżkę kosztów własnych. Rodzaj stosowanego materiału i jego wymiary mają również wpływ na wprowadzenie postępowych metod organizacji wykonawstwa inwestycyjnego, decydując o możliwości zastosowania bardziej lub mniej wydajnych i racjonalnych metod pracy. O wielkości zużycia materiałów decydują cztery wymienione wyżej czynniki.

Analiza zużycia materiałowego na jednostkę produkcji ma na celu ustalenie odchyleń od obowiązujących norm oraz przyczyn tych odchyleń. Ma ona na celu również określenie zgodności norm zużycia obowiązujących w przedsiębiorstwie z normami przyjętymi do planu (czy są dostatecznie mobilizujące, czy też wymagają rewizji).

W produkcji budowlano-montażowej, a szczególnie w montażowej, sprawa norm zużycia materiałowego uregulowana jest w stosunkowo wąskim zakresie. Na niektóre podstawowe materiały nie ma żadnych norm. Stąd o zużyciu takich materiałów przesądza często przypadek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>