Badanie działalności inwestycyjnej

Działalność inwestycyjną i analizę efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw budowlano-montażowych prowadzi się na zasadach i według przepisów ogólnie obowiązujących.

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne musi być poprzedzone gruntownym zbadaniem wskaźników charakteryzujących stan wyposażenia i stopień wykorzystania środków trwałych posiadanych przez przedsiębiorstwo i może być podjęte dopiero po upewnieniu się, że maksymalnie możliwe zwiększenie efektywności wykorzystania tych środków nie zaspokoi potrzeb przedsiębiorstwa.

Decyzja o podjęciu inwestycji musi być poprzedzona rozpoznaniem jej efektywności ekonomicznej. Chodzi w szczególności o rozpoznanie, w jakim stopniu dana inwestycja wpłynie na zwiększenie produkcji i poprawę wyników ekonomicznych uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, oraz o określenie czasu umorzenia poniesionego nakładu. Badając działalność inwestycyjną powinno się analizować:

— cykl inwestycyjny,

— sprawność w przejmowaniu obiektu do eksploatacji,

— efekty faktycznie uzyskane w zestawieniu z planowanymi.

Sprawa należytego przygotowania inwestycji ma istotne znaczenie dla tempa i kosztów realizacji. Badaniu poddaje się terminowość i jakość sporządzonej dokumentacji projektowo- -kosztorysowej oraz — w razie potrzeby — terminy zamówień oraz dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

Badając tempo realizacji inwestycji trzeba w odniesieniu do tych inwestycji budowlano-montażowych, dla których zostały ustalone normatywne cykle budowy, sprawdzać terminy rozpoczęcia i zakończenia robót oraz porównywać faktyczne i normatywne cykle budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>