Badanie wykonania planów

Badanie wykonania planów prowadzone jest za pomocą szeregu metod, z których podstawowymi są: ewidencja (w szerokim tego słowa znaczeniu) i sprawozdawczość oraz ekonomiczna analiza działalności gospodarczej. W ewidencji i sprawozdawczości ujmuje się w odpowiednie liczby i wskaźniki zjawiska występujące w gospodarce. Analiza tych liczb i wskaźników — pogłębiona nieraz aż do bezpośredniej obserwacji zjawisk — pozwala na wypełnienie liczb treścią, uogólnienie zagadnień i wyciągnięcie na tej podstawie odpowiednich wniosków.

Rola analizy nie ogranicza sdę oczywiście tylko do kontroli wykonania zadań planowych, badania odchyleń od planu i ujawniania rezerw. Zadaniem analizy jest również stale pogłębianie rozrachunku gospodarczego, a równocześnie stwarzanie podstaw do ustalania przyszłych planów gospodarczych i programów poprawy metod gospodarowania.

Analizę sporządza się na wszystkich szczeblach państwowej organizacji gospodarczej, a więc w przedsiębiorstwach, w jednostkach nadrzędnych nad przedsiębiorstwami (zjednoczeniach), w poszczególnych ministerstwach oraz w skali całej gospodarki narodowej. Analizy dokonywane na wyższych szczeblach organizacji państwowej mają zazwyczaj charakter bardziej uogólniony. Uogólnienia takie są zresztą konieczne dla kierowania większymi organizmami gospodarczymi.

Analiza dokonywana w przedsiębiorstwie, oparta na materiale ilustrującym jego działalność w sposób szczegółowy, pozwala na wnikliwą ocenę tej działalności, na ustalenie wniosków najbardziej dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa i jego zadań. Może ona w sposób operatywny przyczynić się do likwidacji stwierdzonych niedociągnięć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>