Badanie wykorzystania czasu ruchu

Badanie wykorzystania czasu ruchu należy do kategorii najbardziej szczegółowych badań wykorzystania środków trwałych. Konieczność przeprowadzenia takiego badania występuje wówczas, gdy między wskaźnikami wykorzystania czasu pracy i efektywności występują rażące odchylenia. Jeśli wskaźnik wykorzystania czasu pracy utrzymuje się na zadowalającym poziomie, a wydajność pracy jest niska, to zjawisko takie oznacza, że w czasie przeznaczonym na wykonywanie produkcji występują przestoje i inne straty czasu.

Badanie, o którym mowa, polega na mierzeniu czasu trwa- nia poszczególnych faz okresu produkcyjnego i określeniu struktury czasu pracy środków trwałych według ustalonych kategorii tego czasu. Badanie takie może być przeprowadzane wyrywkowo, bowiem może dotyczyć tylko niektórych środków trwałych. Dokonywane jest ono zwykle po upływie okresu, który podlega analizie.

Przy pomiarach czasu ruchu i ustalaniu jego struktury rozróżnia się następujące kategorie czasu:

— czas ruchu, tj. czas roboczy, który nie obejmuje przestojów, a więc dłuższych przerw w pracy spowodowanych przyczynami technicznymi (naprawy) czy organizacyjnymi (brak frontu robót, materiałów lub robotników), a także innymi przyczynami niezależnymi od przedsiębiorstwa budowlanego (awarie spowodowane działaniem siły wyższej, brak dopływu energii niezbędnej do uruchomienia maszyn itd.)

— czas użyteczny, tj. ta część czasu ruchu, która zużywana jest na rzeczywiste wykonywanie bezpośredniego procesu produkcyjnego

— czas przygotowawczo-zakończeniowy, tj. ta część czasu ruchu, która zużywana jest na przygotowanie do bezpośredniej produkcji, a m. in. na odczytanie rysunków technicznych, zaznajomienie się z produkcją, odbiór lub zwrot narzędzi do magazynu itp.

— czas pomocniczy, tj. ta część czasu ruchu, która zużywana jest na wykonywanie czynności, od których zależy zasadnicza praca (np. przy pracy żurawi budowlanych — czas zużywany na przesunięcie żurawia z jednego miejsca na drugie i przymocowanie odpowiedniego ładunku)

— czas obsługi miejsca pracy, tj. ta część czasu ruchu, która zużywana jest na utrzymanie porządku wokół miejsca pracy maszyny, na smarowanie maszyny oraz na inne czynności wykonywane w trakcie pracy i mające na celu utrzymanie gotowości technicznej

— czas odpoczynku, tj. ta część czasu ruchu, która zużywana jest na krótkotrwałe przerwy w pracy (np. na posiłek, wypalenie papierosa, ogrzanie się podczas chłodów itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>