Bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstwa

Bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstwa wiąże się ściśle z tworzeniem określonych funduszy celowych2 w ramach przedsiębiorstwa i z jego dochodów. Ramy tych funduszy są

– 1 Termin samofinansowanie jest na ogół przyjęty w literaturze ekonomicznej. J. Meynaud stwierdza, że jest to „przeznaczanie zysków przedsiębiorstwa na pokrycie własnych nakładów inwestycyjnych” (J. Meynaud — Samofinansowanie przedsiębiorstw we współczesnym systemie kapitalistycznym, „Wiadomości Narodowego Banku Polskiego” 1956, nr 12), Podobnie określa samofinansowanie J. Wierzbicki (Istota i źródła samofinansowania przedsięblbrstw państwowych w Polsce Ludowej, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1961, nr 2).

– 2 Pod pojęciem funduszy celowych przedsiębiorstwa rozumiemy wydzielone i przeznaczone na określone cele środki pieniężne, będące w posiadaniu i dyspozycji przedsiębiorstwa (np. fundusz zakładowy, fundusz inwestycyjno-remontowy). naturalnie ograniczone wielkością źródeł ich powstawania oraz proporcjami podziału dochodów między fundusze scentralizowane i zdecentralizowane. Wzrost zapotrzebowania na środki występujące w przedsiębiorstwach powoduje konieczność tworzenia i uzupełnienia funduszy zgodnie z kierunkami tego zapotrzebowania. Zakres wyodrębnionych funduszy zależy od samodzielności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowego, o czym decydują w głównej mierze względy polityki gospodarczej.

Realizacja wymogów, jakie stawia rozrachunek gospodarczy, dokonuje się za pośrednictwem systemu rozrachunku gospodarczego. System ten stanowi zespół form organizacyjnych i prawnych, za pomocą których realizowana jest zasada gospodarności i materialnego zainteresowania na gruncie socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych. Celem tego systemu jest stworzenie najefektywniejszych form pracy przedsiębiorstw państwowych, umożliwienie łączenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z jednoczesną realizacją aktualnej polityki gospodarczej państwa. Stąd budowa tego systemu oparta jest na zgodnej z wymogami rozrachunku gospodarczego zasadzie centralizmu demokratycznego. Zasada ta pozwala na kojarzenie w systemie rozrachunku gospodarczego interesów pojedynczego przedsiębiorstwa z interesami ogólnonarodowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>