Brak odpowiednich środków produkcji

— trudności techniczne lub technologiczne w wykonawstwie,

— niska lub duża rentowność niektórych asortymentów robót,

— niewspółmiernie duża pracochłonność robót,

— wadliwie ustawiony plan produkcji,

— błędy i zaniedbania organizacyjne.

Szczególną uwagę należy poświęcić wykonawstwu robót o niższej rentowności, ponieważ mogą tu narastać zaległości rzeczowe trudne potem do odrobienia i opóźniające oddawanie obiektów do użytku. Chodzi przy tym zazwyczaj o wykonanie tynków elewacyjnych, o roboty porządkowe na placach budowy i o niektóre asortymenty robót wykończeniowych przy remontach budynków. Odchylenia asortymentowe wywierają wpływ na:

— ocenę wykonania planu produkcji, powodując rozbieżności między stopniem wykonania tego planu w ujęciu wartościowym i rzeczowym

— kształtowanie się funduszu płac (odmienne stawki dla poszczególnych rodzajów robót)

— zużycie materiałów oraz pracy sprzętu i środków transportowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>