Category Bez kategorii

Zasady podziału zysku w przedsiębiorstwie cz. II

Fundusz zakładowy składa się z części zasadniczej i dodatkowej. Prawo do tworzenia funduszu w części zasadniczej mają przedsiębiorstwa, które zaplanują i osiągną wskaźnik wynikowego poziomu kosztów całokształtu działalności odpowiadający wskaźnikowi dyrektywnemu oraz spełnią określone warunki (wykonanie określonych zadań rzeczowych). Fundusz dodatkowy tworzony jest wówczas, gdy nastąpi polepszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Wielkość odpisów ustalana jest w odsetkach funduszu płac. Stawka odpisu zasadniczego waha się — w zależności od resortu, któ- remu podlegają przedsiębiorstwa budowlane — w granicach 4,5—5,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona podstawowe zadania rzeczowe, lecz nie osiągnie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów w wysokości określonej dyrektywą odpis na zasadniczy fundusz zakładowy podlega degresji. Degresja ta jest uzależniona od wielkości pogorszenia wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Zasadniczy fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o określony procent za każde pogorszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów obliczone w dziesiętnych procentu. Na przykład przy pogorszeniu w stosunku do przyjętego w planie wynikowego poziomu kosztów' o 0,1—0,2% fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o 1% za każdą jedną dziesiątą pogorszenia dyrektywnego wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Podobnie np. w przedziale 0,5% — 0,7% tego pogorszenia zmniejszenie zasadniczego funduszu zakładowego za każde 0,1% mieszczące się w tym przedziale wynosi 4,5%. Obliczenia stawki zmniejszenia funduszu zakładowego (w części zasadniczej) dokonuje się systemem składanym. Jeżeli np. nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 0,7% to potrącenie z funduszu zakładowego obliczymy w następujący sposób:

więcej

Zjawisko wzrostu wydajności

Zjawisko wzrostu wydajności jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy jego efektem jest obniżenie nakładu pracy — a więc równocześnie i kosztu — na jednostkę produkcji. Uzyskuje się to w wyniku postępu technicznego, a więc: mechanizowa- nia procesów produkcyjnych, prefabrykacji materiałów i elementów budowlanych itp., jak również w wyniku postępu organizacyjnego, a więc: prawidłowego organizowania frontów robót i stanowisk roboczych, koncentracji i specjalizacji pro- dukcji itp. Wysoka wydajność pracy wymaga odpowiedniego wysiłku osobistego pracowników, przy czym w tym zakresie należy dążyć do tego, by roboty wymagające szczególnego wysiłku (uciążliwe i pracochłonne) były w jak największym stopniu zmechanizowane.

więcej

Zmiany zadań produkcyjnych

W zależności od stosowanej technologii zachodzą często zmiany w wielkości zużycia materiałów w produkcji. Na przykład przy realizacji obiektów z elementów wielkowymiarowych przewyższającej założenia planowe następuje zazwyczaj zwiększenie zużycia materiałów, gdyż w takim wypadku w wartości wbudowanych materiałów tkwią te nakłady pracy, które przy stosowaniu materiałów tradycyjnych ponosi się na placu budowy.

więcej

Znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa jest tym większe, im poważniejsze korzyści materialne dla załogi wiążą się z zyskiem. Najpoważniejszym bodźcem materialnego zainteresowania są oczywiście płace. Płace jednak nie mogą kształtować się w swej podstawowej masie w zależności od poziomu rentowności (który nie stwarza możliwości porównania efektywności gospodarowania między różnymi działami gospodarki narodowej oraz przedsiębiorstwami) ani stopnia wykonania rentowności lub poprawy wyniku, ponieważ polityka płac musi być oparta na całym szeregu zasad. Przede wszystkim w polityce płac należy uwzględnić indywidualny nakład pracy, kwalifikacje pracownika, zajmowane stanowisko, staż pracy, a także znaczenie danego rodzaju działalności dla gospodarki narodowej. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadziłoby do istotnych perturbacji w gospodarce narodowej, wyrażających się w płynności kadr, utracie bodźców skłaniających do ponoszenia kwalifikacji, podejmowania trudnej i odpowiedzialnej pracy itL.

więcej