Cel i zadania planowania przestrzennego

Jak wynika z powyższych wywodów, celem planowania przestrzennego jest zapewnienie prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju — przy uwzględnieniu wzajemnych powiązań między nimi i interesów ogólnokrajowych — oraz ustalenie prawidłowych współzależności przestrzennych między urządzeniami produkcyjnymi i usługowymi na tych obszarach. W ten sposób tworzy się warunki sprzyjające rozwojowi produkcji, wszechstronnemu zaspokojeniu potrzeb ludności oraz ochronie naturalnych bogactw i walorów przyrodniczych kraju.

Planowanie przestrzenne produkcji budowlanej jest w stopniu maksymalnym związane z rozwojem miast, z urbanizacją. Celem planowania przestrzennego jest zorganizowanie struktury przestrzennej kraju, regionu lub miasta. O istnieniu i rozwoju miasta decyduje głównie rozwój produkcji, w rezultacie czego planowanie przestrzenne miasta polega na wyborze elementów materialnych miasta, na odpowiednim rozmieszczeniu ich na danym obszarze i na ich wzajemnym powiązaniu. Planowanie przestrzenne miasta, zakładanie nowych miast w związku z industrializacją oraz ich rozbudowa musi się wiązać z planowaniem przestrzennym produkcji budowlanej. Celem planowania przestrzennego jest zatem m. in. zapewnienie prawidłowości rozwoju tej produkcji i jej zaplecza.

Planowanie przestrzenne polega na ustaleniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów. Uwzględnia się przy tym bieżące i przyszłe potrzeby wynikające z programu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz z planów perspektywicznych. Plany zagospodarowania przestrzennego zmierzają do właściwego rozmieszczenia sił wytwórczych, do właściwego zlokalizowania poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, jak również do właściwego rozwiązania przestrzennego ośrodków mieszkaniowych związanych z industrializacją poszczególnych regionów. Planowanie przestrzenne pozwala zatem na odpowiednie ujęcie programu rozwoju gospodarczego i społecznego pod względem przestrzennym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>