Celem planowania dyrektywnego jest:

– 1) ustalenie terminów oddawania obiektów do użytku

– 2) zaplanowanie przebiegu budowy na przeciąg trwania całości robót z podziałem na okresy roczne, kwartalne i miesięczne

– 3) ustalenie orientacyjnych wskaźników techniczno-ekonomicznych, a mianowicie:

– a) wielkości przerobu na jedną robotnikogodzinę (na robotnika produkcyjnego),

– b) liczby efektywnych godzin pracy w roku lub w miesiącu na jednego robotnika produkcyjnego,

– c) liczby robotników,

– d) wielkości funduszu płac,

– e) wskaźników mechanizacji poszczególnych rodzajów robót,

– f) wskaźników wyposażenia w maszyny itd.

Dyrektywny harmonogram budowy

Określone zadania ujęte w dyrektywnym planie budowy wyznacza się w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Plan opiera się na aktualizowanej corocznie wielkości środków produkcji stojących do dyspozycji przedsiębiorstwa i konkretnej budowy, jak również na wskaźnikach techniczno-ekonomicznych zbliżonych do tych, które występują w przodujących przedsiębiorstwach i na przodujących budowach. Wskaźniki te powinny pozwalać na osiągnięcie postępu, ale powinny również być realne. Oznacza to, źe przy ustalaniu ich wysokości należy uwzględnić warunki istniejące na danej budowie. Jeżeli wskaźniki te będą postępowe w odniesieniu do całego budownictwa lub do danego przedsiębiorstwa budowlano-mon- tażowego, a nierealne w odniesieniu do danego placu budowy, to mogą oddziaływać demobilizująco.

Najważniejszą częścią planowania dyrektywnego jest opracowanie dyrektywnego harmonogramu budowy. Dyrektywny harmonogram budowy przedstawia przebieg robót na budowie w okresie całego czasu ich trwania, z podziałem na lata i kwartały. Uwzględnia on:

– a) właściwą kolejność wykonywania poszczególnych obiektów wchodzących w skład określonej budowy,

– b) analityczne obliczenie czasu wykonania poszczególnych obiektów wchodzących w skład określonej budowy.

Kolejność oddawania obiektów na budowach przemysłowych ustala się w oparciu o kompleksy rozruchowe. Kompleks rozruchowy to taki zespół obiektów na danym placu budowy, który stanowi eksploatacyjną całość i który umożliwia uruchomienie określonej produkcji przemysłowej (np. pierwszy lub drugi turbogenerator w elektrowni).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>