Część zysku przedsiębiorstwa

Jak już stwierdziliśmy, część zysku przedsiębiorstwa wpłacana jest na rzecz zjednoczenia. Część ta stanowi określony odsetek całkowitej masy uzyskanego zysku po potrąceniu odpisów na fundusz zakładowy. Odsetek ten ustalany jest na okresy dwuletnie, chodzi bowiem o to, by przedsiębiorstwa były zainteresowane w długofalowym planowaniu swej działalności oraz jej finansowych wyników.

Jeśli ze względu na małą rentowność przedsiębiorstwo nie ma wyznaczonego wskaźnika wpłaty z zysku lub planuje stratę, to dokonuje się poboru części osiągniętego zysku ponadplanowego. Ustalona przez zjednoczenie wpłata ponadplanowa obowiązująca przedsiębiorstwa niskorentowne nie może być niższa od wpłaty obowiązującej zjednoczenie w stosunku do budżetu państwa. Przedsiębiorstwa planowo-deficytowe, które w danym roku osiągnęły zysk, mają obowiązek zwrotu uzyskanej dotacji na straty. Otrzymują natomiast dodatkowy odpis na fundusz rozwoju. Odpis ten ustalany jest w odset kach sumy odpowiadającej poprawie wyniku, ale nie może być większy od przeciętnego odpisu na fundusz rozwoju w przedsiębiorstwach rentownych. Jeśli mimo dokonanych odpisów zysk jest większy od potrzeb wynikających z konieczności finansowania funduszu zakładowego i funduszu rozwoju, to odpowiednia część tego zysku lub dotacji przekazywana jest zjednoczeniom. Przedsiębiorstwo planowo-ren- towne, które nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, nie dokonuje wpłat z zysku do zjednoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>