Czym są wydatki?

Odrębną grupę dochodów stanowią dla przedsiębiorstwa kredyty. W interesujących nas przedsiębiorstwach budowlanych odgrywają one ogromną rolę w związku z sezonowym charakterem produkcji oraz systemem rozliczeń. W zależności od przyjętego sposobu rozliczeń udział kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa jest większy lub mniejszy. Przy koncepcji jednorazowego fakturowania robót po ukończeniu obiektu kredyt musi stać się głównym źródłem finansowania eksploatacji.

Wydatkami nazywamy zjawiska finansowe związane z regulowaniem zobowiązań. Przy klasyfikowaniu wydatków można przyjąć za kryterium cel wydatku (klasyfikacja przedmiotowa) lub rodzaj podmiotu, na którego rzecz wydatek został dokonany (klasyfikacja podmiotowa). W zakresie wydatków główną rolę odgrywa pokrywanie zobowiązań z tytułu zakupu środków produkcji. Odmienność środków trwałych i obrotowych upoważnia nas do odrębnego rozpatrywania zakupu tych dwóch grup środków produkcji. Można zatem mówić o wydatkach z tytułu zakupu środków obrotowych i trwałych. W zakresie środków obrotowych powstają dla przedsiębiorstw problemy związane z koniecznością dokonywania rozliczeń pieniężnych z dostawcami produktów i usług, określenia ogólnej wartości zapasów produkcyjnych (planowanie środków obrotowych) oraz wykorzystywania różnych źródeł finansowania zakupu (tj. własnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa, kredytów bankowych oraz ewentualnie dotacji).

Odrębnych form rozliczeń i źródeł finansowania wymagają wydatki związane z zakupem lub realizacją środków trwałych (inwestycje). Przyjmując kryterium podmiotowe można je podzielić na wydatki związane ze spłatą kredytów bankowych oraz wydatki związane z regulowaniem zobowiązań wobec budżetu i innych jednostek gospodarujących.

Zasady ustalania wynagrodzenia przedsiębiorstw za roboty budowlano-montażowe

Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży produkcji stanowią podstawowy przychód i źródło pokrycia szeregu wydatków w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Ustalenie wielkości tego przychodu jest więc istotnym problemem w gospodarce finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. Precyzyjne określenie wartości robót przed ich wykonaniem jest trudne z uwagi przede wszystkim na trzy specyficzne właściwości budowniotwa: 1) indywidualny charakter produkcji, 2) sezonowość, 3) długi cykl produkcyjny.

Indywidualny charakter produkcji powoduje, że niemal każda budowa wymaga dostosowania organizacji robót i procesu produkcji do warunków terenowych (np. różne głębokości fundamentów). Nawet typowe obiekty, ale realizowane w różnych miejscach, wymagają innych nakładów pracy, a zatem ponoszenia różnych kosztów, a przecież często zdarza się, że przedsiębiorstwa prowadzą roboty o charakterze unikalnym, niepowtarzalnym, co powoduje konieczność prowadzenia odrębnych kalkulacji. Na kształtowanie się poziomu kosztów wywierają wpływ niewątpliwie również pory roku, a niemożność przewidzenia z góry warunków atmosferycznych, jakie będą istniały w trakcie prowadzenia budowy, utrudnia ustalenie takiego wynagrodzenia wykonawcy, które odpowiadałoby dokładnie nakładom i uzasadnionemu gospodarczo zyskowi, Wreszcie długotrwałość robót budowlano-montażowych (długi cykl produkcyjny) sprawia, że w budownictwie istnieje większe niż w innych działach gospodarki narodowej prawdopodobieństwo wystąpienia zmian średniego poziomu technologii i organizacji produkcji oraz innych czynników mających wpływ na wysokość kosztów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>