Czynniki warunkujące efektywność pracy

Czynnikiem wyznaczającym zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa jest przede wszystkim potencjał pracy żywej, a więc stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników i efektywność ich pracy.

Dla wykonania określonej produkcji — przy danej technologii i poziomie techniki — przedsiębiorstwo musi rozporządzać konkretną liczbą pracowników zatrudnionych na budowach (w produkcji podstawowej) oraz prowadzących działalność pomocniczą i usługową. Musi również mieć odpowiedni zespół pracowników zarządzających przedsiębiorstwem i nadzorujących produkcję. Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie musi być przystosowany do zadań produkcyjnych nie tylko pod względem liczebności, ale również pod względem struktury zawodowej — odpowiednio do rodzajów wykonywanych prac.

Korzystne wyniki produkcyjne i ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa uzależnione są od stopnia wykorzystania potencjału pracy żywej. Istotne są przy tym przede wszystkim następujące kwestie

– 1. Pracownicy przedsiębiorstwa uzyskują określoną wydajność pracy, tzn. wykonują określoną ilość produkcji w ciągu jednostki czasu. Zwiększanie tej wydajności jest racjonalną metodą gospodarowania powoduje ono przyspieszenie tempa, a w konsekwencji — wzrost produkcji bez potrzeby zwiększania stanu zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>