Do czego wykonawca zalicza koszty robót poprawkowych?

Wady w robotach można podzielić na nienaprawialne i na- prawialne. Z tytułu wad nienaprawialnych zleceniodawcy przysługuje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia za roboty. Wady naprawialne wykonawca usuwa własnymi siłami, ponosząc koszty robót poprawkowych. Jeśli wykonawca nie usunie wad w robotach, zleceniodawca może powierzyć to zadanie tzw. wykonawcy zastępczemu lub usunąć je własnymi siłami. W obu wypadkach koszty zastępczego usuwania wad w robotach odebranych ponosi wykonawca. W pierwszym roku trwania rękojmi zleceniodawcy przysługuje przy tym prawo ściągnięcia kosztów zastępczego usunięcia wad w trybie inkasa bezakceptowego. Wykonawca zalicza koszty robót poprawkowych:

– a) do bezpośrednich kosztów robót (Wn „Produkcja budowlano-montażowa”), jeśli zostały wykonane własnymi siłami przed końcowym odbiorem obiektu lub robót w obiekcie

– b) do kosztów ogólnych budowy (Wn „Koszty ogólne budowy”), jeśli zostały wykonane własnymi siłami po zakończeniu obiektu, ale przed likwidacją placu budowy, na którym jest zlokalizowany dany obiekt

– c) do kosztów zarządu (Wn „Koszty zarządu”), jeśli zostały wykonane własnymi siłami po likwidacji placu budowy.

Koszty zastępczego usuwania wad w robotach przekazanych zaliczane są przez wykonawcę na zmniejszenie dochodu ze sprzedaży robót. Odpowiednie księgowania mają następującą postać:

Ten ostatni zapis umożliwia zachowanie czystości obrotów wymienionego konta i prawidłowe ustalenie wartości przerobu budowlanego. Ustalanie sposobu płatności wynagrodzenia za roboty1 jest oparte na dwóch podstawowych rozwiązaniach:

– a) płatności jednorazowej według faktury końcowej, wystawionej przez wykonawcę na podstawie protokołu końcowego odbioru robót,

– b) płatności sukcesywnej czyli częściowej, według faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez wykonawcę na podstawie protokołów częściowego i końcowego odbioru robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>