Ekonomika budownictwa

Wzrost płac może być wynikiem bądź rozszerzenia zakresu działalności, bądź też — nieuzasadnionego przekroczenia planu funduszu płac. Na zwiększenie kosztów amortyzacji może wpłynąć przyrost majątku trwałego, korzystna zmiana struktury wewnętrznej tego majątku oraz bardziej intensywne wykorzystanie środków trwałych. Natomiast zmniejszenie kosztów amortyzacji może być związane z opóźnieniem realizacji inwestycji własnych, z niekorzystnymi zmianami struktury środków trwałych lub z niezadowalającym wykorzystaniem czasu pracy maszyn. Zwiększenie kosztów usług sprzętu i transportu może nastąpić pod wpływem unowocześnienia technologii procesów produkcyjnych lub zwiększenia usług obcych wobec niezadowalającego wykorzystania lub złego stanu technicznego sprzętu i taboru samochodowego stanowiącego własność przedsiębiorstwa. Natomiast zmniejszenie kosztów usług sprzętu i transportu może świadczyć o .poprawie sytuacji w zakresie wyposażenia przedsiębiorstwa we własny sprzęt i tabor samochodowy.

Zwiększenie kosztów usług remontowych może wskazywać na polepszenie dbałości przedsiębiorstwa o środki trwałe bądź też na nadmierne zużycie tych środków. Natomiast zmniejszenie kosztów usług remontowych może wskazywać na rozszerzenie własnego potencjału remontowego lub na należytą eksploatację sprzętu i środków transportowych. W układzie kalkulacyjnym klasyfikuje się koszty w następujący sposób:

– 1. Materiały bezpośrednie

– 2. Koszty zakupu i magazynowania

– 3. Robocizna bezpośrednia

– 4. Sprzęt i transport

– 5. Koszty ogólne budów i zarządu

Ekonomika budownictwa – ciąg dalszy

W przedsiębiorstwach budowlanych podstawowe znaczenie ma klasyfikacja kosztów według układu kalkulacyjnego. Układ ten pozwala na ocenę wielkości kosztów i stopnia gospodarności w poszczególnych rodzajach działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Umożliwia on również ustalenie jednostkowego kosztu własnego poszczególnych obiektów budowlanych. Układ ten jest zatem niezbędny do sporządzenia kalkulacji i to zarówno planowych, jak wykonawczych.

W ramach układu kalkulacyjnego przeprowadzamy analizę kształtowania się kosztów własnych obiektów budowlanych w czasie, w przestrzeni oraz w stosunku do planu. Porównanie kosztów w budownictwie dotyczy zatem:

— rzeczywistych i planowanych kosztów produkcji w rozpatrywanym okresie,

— rzeczywistych kosztów dwóch lub więcej obiektów o takiej samej wielkości i takiej samej lub odmiennej metodzie wykonania,

– Struktura kalkulacyjna kosztów własnych przedstawia się następująco:

– a) koszty bezpośrednie (które na podstawie dokumentów pierwotnych możemy rozliczyć bezpośrednio na każdy obiekt):

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>