Faktury za wykonanie robót

Oczywiście trudności techniczne związane z systemem jednorazowego rozliczania są mniejsze w obiektach typowych, o krótkim cyklu budowy. W tych obiektach bowiem ryzyko wynikające dla przedsiębiorstw z niezależnego od nich przedłużania się cykli budowy czy wahań cen jest o wiele mniejsze niż w obiektach skomplikowanych technicznie. Dlatego też istnieje obecnie zasada rozliczania na podstawie jednorazowych faktur końcowych tylko obiektów o stosunkowo krótkim normatywnym cyklu budowy.

Faktury za wykonanie robót wystawia się na podstawie protokołów odbioru. Dotyczy to zarówno jednorazowych faktur końcowych, .jak też częściowych i końcowej (w wypadku występowania rozliczeń za etapy robót). Jeżeli wynagrodzenie ustalono na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych kosztorysu umownego, to fakturę należy uzupełnić kosztorysem wykonawczym rozliczanych robót. Nie czyni się tego wówczas, gdy ilość i wartość wykonywanych robót jest zgodna z kosztorysem. Kosztorys wykonawczy jest zastąpiony wówczas klauzulą w protokole odbioru, stwierdzającą zgodność robót zaplanowanych i wykonanych. Ponadto do faktur załączyć należy kosztorysy wykonawcze robót dodatkowych i zamiennych zleconych przez inwestora (z wyjątkiem oczywiście tych, dla których ustalono wynagrodzenie ryczałtowe).

Przy stosowaniu wynagrodzeń ryczałtowych generalny wy- \ konawca powinien wystawić fakturę częściową najpóźniej po I 7 dniach od momentu odebrania etapu robót. W odniesieniu \ do faktur końcowych termin ten jest dłuższy i wynosi 20 dni I od daty dokonania odbioru końcowego. Wynagrodzenie gene- l ralnego wykonawcy obejmuje zrefakturowaną wartość robótj podwykonawcy.

Przychód pieniężny ze sprzedaży w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego

Generalny wykonawca opłaca faktury podwykonawców z własnych środków obrotowych. Z tytułu swych funkcji generalny wykonawca otrzymuje prowizję w wysokości l°/o od wynagrodzenia podwykonawców. Prowizja ta realizowana jest w formie potrącenia’ód wynagrodzenia podwykonawców. W związku z koniecznością refakturowania robót podwykonawców przez generalnego wykonawcę, podwykonawca wystawia faktury częściowe najpóźniej w terminie 5 dni po odebraniu robót wykonanych w danym etapie oraz najpóźniej w 12 dni po fakturze końcowej. Analogiczne okresy fakturowania robót obowiązują wykonawców częściowych,

W razie stosowania wynagrodzeń na podstawie cen jednostkowych kosztorysu umownego terminy wystawiania faktur ulegają wydłużeniu. Generalny wykonawca powinien wysta—» wić fakturę najpóźniej w ciągu 1C dni od odebrania etapu j robót, a fakturę końcową w ciągu 30 dni od dokonania odbio- f ru końcowego. Podwykonawca zaś przy fakturach częścio-1 wych ma maksymalny termin 7-dniowy, a końcowej —J 20-dniowy. Takie same terminy obowiązują również wykonawców częściowych.

Na podstawie przedstawionych zasad rozrachunków z tytułu produkcji budowlano-montażowej można wysnuć następujące wnioski odnośnie kształtowania się przychodów pieniężnych ze sprzedaży w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.

– 1. Przyjęty system rozliczeń wpływa na rozmiary i częstotliwość dopływu przychodów pieniężnych. Rozliczenia częściowe (miesięczne, za elementy i etapy robót) wpływają na stosunkowo częstsze pobieranie przychodów pieniężnych niż w wypadku fakturowania jednorazowego. Umożliwiają także w znaczniejszym stopniu finansowanie majątku przedsiębiorstwa w oparciu o fundusze własne.

– 2. System rozliczeń częściowych, zwłaszcza miesięcznych, ma także istotne znaczenie dla kształtowania się akumulacji i jej części składowych, stanowiących bodźce materialnego zainteresowania. Z drugiej jednak strony umożliwiają one występowanie nieprawidłowości w pobieraniu przychodów pieniężnych i kształtowaniu akumulacji (np. większe przychody niż faktyczny przerób).

– 3. Przyjęcie koncepcji rozliczania robót jedynie w oparciu o faktury jednorazowe komplikuje system finansowy, powoduje konieczność wprowadzenia nowych kryteriów rozgraniczenia funduszy własnych od kredytów. W tym wypadku bowiem pożyczki bankowe muszą się stać podstawowym źródłem finansowania procesów produkcji.

– 4. System rozliczeń jednorazowych wiąże tworzenie akumulacji finansowej przedsiębiorstwa z faktem przekazania obiektu do użytku inwestora. Stanowi to dla wykonawcy bodziec do skracania cyklu produkcyjnego i przyspieszania oddawania obiektów do użytku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>