Finansowy wynik sprzedaży usług transportowych

Koszty eksploatacji transportu, usystematyzowane w układzie analitycznym podanym na s. 468, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza się: a) koszty materiałów pędnych i olejów, b) koszty ogumienia, c) koszty amortyzacji taboru, d) koszty remontów eksploatacyjnych taboru. Grupa ta obejmuje koszty kształtujące się głównie w zależności od przebiegu wozów. Do drugiej grupy zalicza się natomiast: a) płace i ubezpieczenia społeczne kierowców i pomocników kierowców, b) delegacje kierowców i pomocników kierowców, c) koszty ogólne bazy transportu. Koszty te zależą w głównej mierze od czasu pracy transportu.

Koszty eksploatacji transportu są rozliczane w ciężar konta „Sprzedaż usług” w miesiącu ich poniesienia. Zatem konto „Transport” nie wykazuje salda na koniec okresu. Świadczenia transportu są zaliczane użytkownikom własnym i obcym po obowiązujących cenach sprzedaży usług przewozowych. W związku z tym przewozy wykonane przez własną bazę transportową na rzecz robót budowlano-montażowych (np. wywóz ziemi z placu budowy) są księgowane:

Świadczenia transportu zaliczone do bezpośrednich kosztów robót i usługi sprzętu ujmowane są w tej samej pozycji układu kalkulacyjnego kosztów robót. Z tytułu wykonanych i zafakturowanych przewozów konto „Sprzedaż usług” może korespondować z następującymi kontami: „Produkcja budowlano-montażowa”, „Koszty ogólne budowy” (koszty przewozów nie zaliczone do bezpośrednich kosztów robót), „Koszty zarządu”, „Eksploatacja sprzętu”, „Inna produkcja pomocnicza”, „Koszty zakupu” (zwózka materiałów), „Koszty zaopatrzenia i składowania” (przerzuty materiałów).

Przewozy wykonane przez bazę transportu dla obcych jednostek gospodarczych są księgowane na dobro konta „Sprzedaż usług” i w ciężar kont rozrachunków. Finansowy wynik sprzedaży usług transportowych jest przenoszony okresowo na konto „Straty i zyski”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>