Forma nieprawidłowych zobowiązań

Kredyt ten jest spłacany z środków funduszu rozwoju. Kredyt płatniczy stanowi doraźną pomoc finansową dla przedsiębiorstw. Ma on na celu sfinansowanie zobowiązań przypadających w danym terminie do spłaty (płac, rozliczeń za transport, rozliczeń z dostawcami itp.). Z uwagi na to, że finansuje się z niego krótkotrwałe potrzeby, które mogą być refundowane z właściwych środków natychmiast po ich wpływie, udzielany jest na okres 15 dni.

Kredytowanie środków stwarza ekonomiczne podstawy do określonego oddziaływania na przedsiębiorstwo budowlano-montażowe pobierające kredyt. Bank może wpływać na przedsiębiorstwo przez: 1) ograniczanie wysokości kredytu lub nawet odmowę kredytowania, 2) stosowanie i różnicowanie stopy procentowej od kredytu, 3) współdziałanie w różnych formach z jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw,

Dodatkowym źródłem finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych są obce fundusze należące do różnych podmiotów. Mają one charakter zobowiązań prawidłowych bądź nieprawidłowych. Prawidłowymi nazywa się zobowiązania nie przeterminowane, tzn. zobowiązania mieszczące się w przewidzianym dla nich cyklu rozliczeń. Wchodzą tu w grę przede wszystkim zobowiązania z tytułu: 1) płac, 2) ubezpieczeń społecznych, 3) rozliczeń międzyokresowych biernych, 4) rozliczeń za dostawy, 5) wpłat do budżetu i na rzecz zjednoczenia. Zobowiązania te uwzględniane są przy planowaniu zapotrzebowania na fundusze, bowiem wpływają na zmniejszenie potrzeb kredytowych. Ponieważ część z tych zobowiązań — mianowicie zobowiązania obliczone na poziomie minimalnym — ma charakter funduszy stale zaangażowanych w przedsiębiorstwie, które je wykorzystuje, określano je mianem pasywów stałych lub funduszy zrówr- nanych z funduszami własnymi i do 1966 r. uwzględniano je w obliczeniach funduszów własnych w obrocie. Pozostałą część tych zobowiązań, przewyższającą pasywa stałe, zaliczano do luzów finansowych (rezerw finansowych) i odejmowano je od zapotrzebowań kredytowych.

Zobowiązania prawidłowe wynikają przede wszystkim z przekroczenia cyklu regulowania płatności wskutek opieszałości przedsiębiorstwa bądź braku środków finansowych. Występują one w postaci przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów oraz w postaci zaległości w rozliczeniach z budżetem, jednostką nadrzędną lub funduszami wyodrębnionymi (np. w rozliczeniach z funduszem zakładowym z tytułu podziału zysku).

Formą nieprawidłowych zobowiązań jest także zobowiązanie wobec banku związane z niespłaceniem w terminie kredytu obrotowego (zadłużenie przeterminowane). Inną formą zobowiązań nieprawidłowych są te, które wynikają z nieprawidłowego pobrania należności. Tego rodzaju zobowiązania powstają np, w wypadku przefakturowania robót (zafakturowania i pobrania zapłaty za roboty faktycznie jeszcze nie wykonane lub nie wykończone). Pasywa te są przeważnie dla przedsiębiorstwa nielegalnymi źródłami finansowania i poprzez opłacanie odsetek zwłoki doprowadzają do wzrostu kosztów jego działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>