Fundusz rozwoju – rozwinięcie

Bodźcowe znaczenie funduszu rozwoju jest jednak osłabione, bowiem odpisy na ten cel są niewielkie. Wynika to — poza podniesionymi uprzednio momentami — z przeniesienia ciężaru samofinansowania ze szczebla przedsiębiorstwa na szczebel większej jednostki, jaką jest zjednoczenie, przy równoczesnym zwiększeniu uprawnień i środków pieniężnych zjednoczenia- kosztem szczebla centralnego.

Fundusz rozwoju dzielony jest przez same przedsiębiorstwa, z tym jednak, że projekt podziału powinien być zaopiniowany przez finansujący je bank. Nieuwzględnienie uwag banku powoduje konieczność zatwierdzenia podziału funduszu rozwoju przez zjednoczenie.

Obok zysku źródłem tworzenia funduszu rozwoju mogą być nadwyżki funduszu statutowego w tej części, która przeznaczona jest na finansowanie wartości środków obrotowych zwolnionych z ruchu okrężnego.

Jeśli przedsiębiorstwo jest planowo deficytowe, to obok uprzednio omawianej problematyki ewentualnego przekazywania części niezaplanowanych nadwyżek wyników finansowych powstaje zagadnienie pokrycia strat i tworzenia funduszy. Na ogół uważa się, że przedsiębiorstwo ponoszące planowane straty musi być dofinansowywane z funduszy jednostek

Jednak w praktyce stosuje się dodatkowe ograniczenia pozafinansowe w celu zachowania równowagi między popytem a podażą na rynku inwestycyjnym. Wiąże się to z brakiem wolnych mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego oraz z brakiem maszyn i urządzeń, doprowadzając w rezultacie do osłabienia bodźców związanych „z grą zapasy-inwestycje”. nadrzędnych (zjednoczenia) lub też z funduszu scentralizowanego (z budżetu państwa). W obecnej praktyce stosuje się tzw. dotacje podmiotowe. Dotacja podmiotowa pozwala na finansowanie strat przedsiębiorstwa, a nie stanowi dopłaty do ceny sprzedawanej produkcji określonego rodzaju (dotacja przedmiotowa). Cechą dotacji podmiotowej jest to, że jej wielkość ustala się na podstawie planowanych rozmiarów działalności przedsiębiorstwa Zatem wszelkie zwiększanie rozmiarów działalności nie powinno pociągać za sobą zwiększenia pokrywanej deficytowości. Jedynie w wypadkach niewykonania planu produkcji dotacja ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Omawiana dotacja udzielana jest przez zjednoczenie. W wypadku przekroczenia straty planowanej przez przedsiębiorstwo istnieje możliwość udzielenia dodatkowej dotacji z funduszu rezerwowego lub przyznania z tego funduszu pożyczki na uzupełnienie niedoboru środków obrotowych. Celem dotacji dodatkowych jest, jak wspominaliśmy, pokrycie ewentualnych niedoborów środków obrotowych i funduszy celowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>