Funkcja zysku

W praktyce przyjęto na ogół rozwiązanie połowiczne, bowiem fundusz zakładowy jest elementem podziału zysku, a fundusz premiowy częścią kosztów. Reasumując można stwierdzić, że o ile z punktu widzenia bodźców płynących z samofinansowania wielkość zysku — zwłaszcza tego, który pozostaje w przedsiębiorstwie — nie jest i nie może być obojętna, o tyle może ona być obojętna przy odpowiednim rozwiązaniu sposobów tworzenia funduszy premiowych. Ważne tu jest jedynie osiągnięcie bądź poprawy wyniku (jeżeli za to premiujemy), bądź osiągnięcie zysku równego lub większego niż to zakładał plan (gdy stanowi to przedmiot bodźców).

Funkcja zysku jako źródło finansowania reprodukcji rozszerzonej polega z jednej strony na stworzeniu bodźców do zwiększania zysku (ponieważ powstaje wówczas zależność między rozwojem przedsiębiorstwa a wygospodarowanym zyskiem), z drugiej zaś — na związaniu samodzielnych decyzji o rozwoju z własnymi źródłami finansowania. Finansowanie procesów rozwoju z zysku (samofinansowanie) może się odbywać drogą tworzenia celowych funduszy zdecentralizowanych. Za fundusze zdecentralizowane uznać należy w tym wypadku fundusze przedsiębiorstw i zjednoczeń, które traktować można razem jako fundusze branżowe.

Samofinansowanie reprodukcji rozszerzonej w oparciu o zysk może być rozpatrywane na dwóch płaszczyznach: w skali przedsiębiorstw i w skali zjednoczeń. W skali przedsiębiorstw samofinansowanie reprodukcji rozszerzonej ograniczone jest szeregiem okoliczności. Przede wszystkim zysk przedsiębiorstw budowlanych utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie , co spowodowane jest m. in. dążeniem do obniżenia kosztów inwestowania. Ponadto z uwagi na przyjętą koncepcję traktowania zjednoczenia jako jednego organizmu gospodarczego mogącego w sposób bardziej racjonalny podejmować decyzje w zakresie „gry zapasy-inwestycje”2 istotna część zysku łącznie z amortyzacją może być przekazywana do zjednoczenia, co powoduje zwężenie skali samofinansowania w przedsiębiorstwach. Natomiast wydaje się, iż — perspektywicznie rzecz biorąc — w tych warunkach rola samofinansowania na szczeblu zjednoczenia może wzrastać z uwagi na celowość realizacji wspólnej branżowej polityki inwestycyjnej i koordynacji w tym zakresie poszczególnych zamierzeń przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>