Funkcje i specyficzne warunki prowadzenia gospodarki materiałowej

Realizacja produkcji uzależniona jest od stopnia sprawności prowadzenia gospodarki materiałowej. Gospodarka ta wywiera także poważny wpływ na wyniki ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. Materiały budowlane są podstawowymi środkami produkcji stanowią one składnik angażujący najwięcej środków obrotowych przedsiębiorstwa i decydują o poziomie kosztów produkcji, bowiem ich udział w całkowitym koszcie własnym kształtuje się w granicach 50—65%. Materiały budowlane są zazwyczaj ciężkie, a składowanie ich wymaga znacznej przestrzeni. Przemieszczenie ich pociąga za sobą znaczne nakłady.

Gospodarka materiałowa stanowi bardzo skomplikowaną dziedzinę działalności przedsiębiorstwa. Prowadzenie jej jest szczególnie trudne w budownictwie. Występująca w budownictwie zmienność miejsc pracy sprawia, że przemieszczeniu ulegają również magazyny, w których gromadzi się materiały masowe, stąd organizację składowania materiałów cechuje mała stabilizacja.

Znaczne rozproszenie placów budowy w terenie doprowadza do rozproszenia zasobów materiałowych. Fakt, że oprócz produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstwa prowadzą we własnym zakresie również produkcję pomocniczą materiałów budowlanych oraz realizują różnego rodzaju usługi produkcyjne, wpływa na to, że asortyment gromadzonych i zużywanych materiałów jest bardzo szeroki.

W wypadku prowadzenia procesów produkcyjnych na placach budowy przy równoczesnym składowaniu materiałów” w pobliżu miejsc produkcji (zazwyczaj w prowizorycznych pomieszczeniach lub na otwartym terenie) powstaje groźba ich uszkodzenia lub zniszczenia. Wpływy atmosferyczne powodują ponadto ich fizyczne zużycie.

Funkcje i specyficzne warunki prowadzenia gospodarki materiałowej cz. II

Sezonowmść budownictwa oraz produkcji niektórych matę- riałów budowlanych jest czynnikiem wywołującym konieczność gromadzenia w przedsiębiorstwach budowlanych materiałów w ilościach przekraczających często bieżące potrzeby produkcji.

Tryb planowania zaopatrzenia nie zawsze pozwala na składanie zamówień na podstawie analizy konkretnych potrzeb, dlatego też składa się je często w oparciu o zapotrzebowanie orientacyjne. W związku z tym okazuje się niejednokrotnie, że dostawy materiałów wymagają przemieszczania między budowami lub są w ogóle zbędne.

Niekorzystny wpływ na gospodarkę materiałową wywierają opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji projektowo-kosz- torysowej dla realizowanych budów, jak również zmiany dokonywane w tej dokumentacji w toku wykonywania robót.

W związku z rozproszeniem budów i znacznym niekiedy oddaleniem placów budowy od miast lub osiedli powstaje konieczność zapewnienia robotnikom przez przedsiębiorstwo (we własnym zakresie) pomieszczeń oraz odpowiedniego wyżywienia i zaopatrzenia. Wykonywanie tych funkcji — związanych tylko pośrednio z działalnością podstawową przedsiębiorstwa — wymaga dokonywania odpowiednich zakupów.

Wobec prowadzenia robót często na terenach otwartych i nienależycie strzeżonych gospodarka materiałowa wymaga szczególnej pieczy i kontroli. Dodatkowym elementem, którego nie można pominąć przy rozpatrywaniu warunków gospodarki zapasami materiałowymi w budownictwie, są występujące przejściowo deficyty niektórych materiałów, utrudniające harmonijną realizację produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>