Inna produkcja pomocnicza

Analityka do konta syntetycznego „Inna produkcja pomocnicza” jest prowadzona przede wszystkim według poszczególnych zakładów, wytwórni, warsztatów i innych komórek organizacyjnych działalności pomocniczej. Rozróżnia się jednostki:

– 1. Wytwórcze: a) branży drzewnej (np. stolarnie, wytwórnie klepki posadzkowej i baraków składanych, tartaki) b) branży mineralnej (np. przetwórnie kruszywa, piaskarnie, żwirownie) c) branży cementowej (np, zakłady prefabrykatów, wytwórnie dachówki cementowej i pianobetonu) d) branży ceramicznej (np. cegielnie, wytwórnie kafli) e) branży metalowej (np. zbrojarnie, wytwórnie okuć budowlanych, warsztaty mechaniczne).

– 2. Usługowe: warsztaty remontowe i ślusarskie, kuźnie, krajalnie szkła, blacharnie, kopiarnie, powielarnie i inne.

Następnym przekrojem klasyfikacyjnym kosztów innej produkcji pomocniczej jest układ analityczny podany na s. 468 rozbudowywany w miarę potrzeby (właściwości branżowych i rozmiaru działalności wytwórczej).

Trzeci przekrój klasyfikacyjny kosztów wynika z przyjętych jednostek kalkulacyjnych kosztów. Zasady kalkulacji kosztów innej produkcji pomocniczej w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym różnią się zwykle od zasad kalkulacji przyjętych w przedsiębiorstwach przemysłowych ponieważ w porównaniu z przemysłem w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych produkcja ta jest niewielka. Różnice polegają głównie na stosowaniu uproszczeń rachunkowych (np. na stosowaniu kosztów planowanych przy wycenie remanentów produkcji niezakończonej), wycenianiu produkcji niezakończonej według cen ewidencyjnych wkładu surowcowego lub według wartości samej robocizny bezpośredniej, pomijaniu wyceny produkcji niezakończonej pojawiającej się w niewielkich ilościach lub utrzymującej się stale na podobnym poziomie (wszystkie koszty wytwarzania traktuje się wówczas jako koszty wytworzenia gotowych produktów).

Przy rozliczeniu księgowym produktów i usług wykonanych przez komórki organizacyjne zajmujące się inną produkcją pomocniczą stosuje się ceny sprzedaży (por. rysunek 84).

Przy rozliczaniu materiałów własnej produkcji nie mogą występować dostawy nie fakturowane ani materiały w drodze, ponieważ z punktu widzenia przedsiębiorstwa samo rozliczenie ma charakter wewnętrzny.

Zasady prowadzenia rachunku kosztów produkcji pomocniczej w budownictwie są adaptacją zasad stosowanych w przemyśle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>