Jednorazowa sprzedaż odebranych obiektów

Wnioski te trzeba jednak uzupełnić stwierdzeniem, że rzeczywista rentowność robót objętych sprzedażą częściową jest praktycznie niepoznawalna w normalnych warunkach istniejących obecnie w przedsiębiorstwie. Pozostanie ona niepoznawalna do czasu zmniejszenia rzeczowego zakresu jednostek ewidencji kosztów, co może nastąpić dopiero w warunkach pełnego uprzemysłowienia procesów budownictwa i przy pełnej koncentracji robót.

Jednorazowa sprzedaż odebranych obiektów — czyli trzeci sposób sprzedaży robót — pozwala ominąć te nieprawidłowości, które deformują liczbową wartość współczynnika rentowności robót przy pierwszym i drugim sposobie sprzedaży. Zarówno całkowity koszt rzeczywisty, jak i pełna wartość sprzedażna obiektu mogą być określone dostatecznie dokładnie nawet w obecnych warunkach. Przy zastosowaniu trzeciego sposobu sprzedaży współczynnik ma jednak inne cechy ujemne. Przede wszystkim dotyczy on produkcji z różnych okresów sprawozdawczych, bowiem wskutek długiego przeciętnie cyklu produkcyjnego całkowity koszt rzeczywisty obiektu jest sumą kosztów powstałych niekiedy w wielu okresach sprawozdawczych. Do wyrazu S we wzorze współczynnika rentowności trafiają zatem często koszty „stare”, natomiast pominięta zostaje w nim znaczna część kosztów bieżących, bowiem dotyczą one często obiektów jeszcze nie odebranych (robót w toku). Wartość poznawczą współczynnika rentowności obniża w tym wypadku niekorzystna relacja obu części kosztów robót, ponieważ koszty robót w toku stanowią dużą część całkowitych kosztów robót (K).

Przy zastosowaniu trzeciego sposobu sprzedaży robót współczynnik rentowności nie charakteryzuje całości produkcji budowlano-montażowej, a tylko tę jej część, która pochodzi w głównej mierze z ubiegłych, a niekiedy nawet z dawno minionych okresów sprawozdawczych. Praktyczna użyteczność takiego współczynnika jest więc niewielka. Natomiast po spełnieniu elementarnych warunków zapewniających prawidłowość księgowości współczynnik ten może wiernie scharakteryzować rentowność określonej części produkcji podstawowej. Wzrost wartości poznawczej tego współczynnika zależy przede wszystkim od skracania cykli produkcyjnych w budownictwie,

W zakończeniu uwag o rentowności robót należy wyjaśnić, że różnice między trzema współczynnikami powstają wskutek zróżnicowania finansowych wyników sprzedaży robót. Zróżnicowanie wyników spowodowane jest z kolei zastosowaniem trzech różnych sposobów sprzedaży. Dotyczy to jednak tylko krótkich okresów sprawozdawczych. Dane liczbowe uzyskiwane drogą rachunkowości nie są zależne od sposobu sprzedaży robót. Gdyby bowiem udało się uchwycić moment, w którym stan robót w toku spadłby do zera, to skumulowa- wany finansowy wynik sprzedaży robót obliczony do tego momentu byłby identyczny niezależnie od zastosowanego sposobu sprzedaży. Identyczna byłaby zatem również skumulowana rentowność ogólna robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>