Jednorazowa sprzedaż robót

Jednorazowa sprzedaż robót odznacza się tym, że moment sprzedaży przypada na koniec okresu narastania kosztów poszczególnych jednostek ewidencji kosztów. Ułatwia to podział kosztów robót wykonanych na a) koszty robót w toku i ib) koszty robót sprzedanych. Koszty robót w toku są sumą dotychczasowych kosztów produkcji w obiektach nie odebranych jej składniki otrzymujemy przez podsumowanie zapisów na analitycznych kartach kosztów robót. Pozostałe karty tej kartoteki dotyczą obiektów sprzedanych. Zatem podział kosztów produkcji budowlano-montażowej (por. rysunek 85) na dwie części ogranicza się do odpowiedniego podsumowania zapisów w analityce kosztów robót.

Jednorazowa sprzedaż robót bez porównania ostrzej zarysowuje potrzebę prawidłowego zaliczania kosztów robót na właściwe jednostki ewidencji kosztów. Przy tym sposobie sprzedaży robót większy jest też remanent robót w toku niż przy sprzedaży dotyczącej zakończonych etapów lub zakończonych elementów robót.

Wzrost remanentu robót w toku wpływa na zwiększenie ilości pracy związanej z ich inwentaryzacją. Czynnikiem uwielokrotniającym tę pracochłonność jest obowiązująca przedsiębiorstwo częstotliwość składania okresowych sprawozdań.

W warunkach jednorazowej sprzedaży robót potrzebę przeprowadzania inwentaryzacji robót w toku wzmagają następujące czynniki.

– 1, Wprowadzenie jednorazowej sprzedaży robót powoduje zatrzymanie u wykonawcy tej części robót nie zakończonych, która byłaby przekazana inwestorom w warunkach sprzedaży częściowej. Wskutek tego cały ciężar prac inwentaryzacyjnych zostaje przeniesiony na przedsiębiorstwa budowlano- -montaźowe.

– 2. Spis inwentaryzacyjny i wycena robót w toku są niezbędne dla kontroli poziomu kosztów robót, prowadzonej według formuły:

Kosztorysowa wartość robót (sprzedanych + w toku). Formuła ta ma zastosowanie do wszystkich robót przedsiębiorstwa łącznie, a przede wszystkim do poszczególnych jednostek ewidencji i kalkulacji kosztów.

Wprowadzenie jednorazowej sprzedaży robót umożliwia nie tylko uproszczenie tej formuły, ale także jej uściślenie. Brak informacji o rzeczywistym stanie robót w toku lub posiadanie nieprawdziwych danych oznacza niemożność:

— określenia wielkości globalnej produkcji przedsiębiorstwa, a zatem brak elementu potrzebnego do oceny jego działalności,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>