Jednostka miary wielkości produkcji w ujęciu rzeczowym

Wielkość wykonanej produkcji budowlano-montażowej ustalana jest w ujęciu: a) wartościowym, b) rzeczowym. Wartość wykonanej produkcji określa się na podstawie cen zbytu, które w budownictwie przybierają formę:

— ryczałtów umownych,

— cen ustalonych na podstawie kosztorysów rozliczeniowych (wykonawczych), czyli w oparciu o cenę jednostkową stosowaną dla danego rodzaju roboty oraz ilość wykonanych robót.

Ocena wyko-nania planu produkcyjnego w ujęciu wartościowym jest tylko ogólną oceną pracy przedsiębiorstwa. Mierniki wartościowe mogą bowiem ulegać zniekształceniu, np. wskutek zmian cen w trakcie realizacji planu lub wskutek niezadowalającej dyscypliny w zakresie stosowania ceny. Jednostką miary wielkości produkcji w ujęciu rzeczowym mogą być:

— metry sześcienne (np. dla wykopów i innych robót ziemnych oraz dla robót murowych),

— metry bieżące (np. dla ułożonych kabli i przewodów instalacyjnych),

— tony (np. dla konstrukcji stalowych), izby mieszkalne (w budownictwie mieszkaniowym),

— liczba łóżek, które zgodnie z normami mogą się pomieścić w wybudowanym obiekcie (w budownictwie szpitalnym),

— liczba megawatów mocy zainstalowanej- (np. w budownictwie elektrowni).

Wymienione jednostki miary produkcji w ujęciu rzeczowym odznaczają się tym, że mogą się odnosić tylko do obiektów zakończonych.

Dla obiektów budowlanych, których proces produkcyjny przekracza roczne okresy planowania i realizacji produkcji, stosuje się mierniki uzupełniające (np. procenty zaawansowania poszczególnych etapów budowy obiektów budowlanych). Rozróżniamy następujące etapy budowy obiektów:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>