Kalkulowany koszt własny robót w elementach rozpoczętych

— koszt własny elementów zakończonych, lecz nie odebranych przez zleceniodawców, i odebranych, lecz nie zafakturowanych.

Metoda badania robót w toku polega na porównywaniu stanów tych robót występujących na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych z kosztami lub z wartością produkcji wykonanej w tych okresach. Sposób posługiwania się tą metodą zależny jest od stosowanego przez przedsiębiorstwo systemu rozliczeń. Badanie staje się czynnością skomplikowaną, gdy przedsiębiorstwo stosuje w odniesieniu do pewnej części produkcji system rozliczeń za zakończone elementy, a w odniesieniu do pozostałej części — system miesięcznych faktur obmiarowych. Wielkość produkcji w toku uzależniona jest od trzech ściśle ustalonych parametrów, mianowicie od:

– 1) wielkości produkcji,

– 2) długości cyklu produkcji,

– 3) współczynnika narastania kosztów.

Pierwsze dwa parametry mają charakter determinujący, trzeci natomiast — korygujący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>