Karta analityczna kosztów robót

W części nagłówkowej wpisuje się: nazwę i symbol Jednostki ewidencyjnej {obiektu, budowy), jej cechy charakterystyczne, imię i nazwisko kierownika robót, zleceniodawcę, kosztorysową wartość robót, ścisłą datę rozpoczęcia i termin zakończenia robót, porządkowe oznaczenia karty itp. Poszczególne elementy oplBOweJ części karty mogą być rozbudowane w miarę potrzeby.

W rysunku 77 przedstawione są funkcje klasyfikacyjne analityki robót budowlano-montażowych. Okres użytkowania karty analitycznej kosztów robót zależy od cyklu produkcyjnego danego obiektu w wielu wypadkach cykl produkcyjny obejmuje kolejne lata kalendarzowe. Zgodnie z przepisami na karcie analitycznej księguje się koszty występujące w kolejnych latach, pod warunkiem wyraźnego graficznego rozdzielenia zapisów księgowych dotyczących różnych lat. Zasada ta ułatwia ustalanie zarówno dotychczasowych, jak i całkowitych kosztów dla każdej jednostki ewidencji kosztów.

Karty analityczne kosztów robót można grupować np. według rodzaju robót, rejonów kraju i długości cyklu produkcyjnego można też wyodrębniać karty obiektów o przekroczonym umownym cyklu produkcyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>