Klasyfikacja środków obrotowych cz. II

Podział środków przedsiębiorstwa na trwałe i obrotowe ma ogromne znaczenie praktyczne z punktu widzenia form ich reprodukowania w przedsiębiorstwie oraz finansowania, ewidencji i kontroli.

Z punktu widzenia miejsca zaangażowania w ruchu okrężnym środki obrotowe, podobnie jak całość środków przedsiębiorstwa, dzielą się na związane z: fazą zaopatrzenia, fazą produkcji oraz fazą zbytu.

Ogół środków obrotowych możemy sklasyfikować także według trzech zasadniczych kryteriów: a) układu rodzajowe go, b) trybu planowania (zwanego w terminologii finansowej normowaniem), c) źródeł pochodzenia.

Podstawą wyodrębnienia rodzajowych grup środków obrotowych jest forma (postać) rzeczowa lub funkcja gospodarcza tych środków. W przedsiębiorstwach budowlano-montażowych można wyodrębnić następujące główne grupy rodzajowe środków obrotowych:

– 1) zapasy materiałowe,

– 2) zapasy produkcyjne:

– a) roboty w toku (produkcja nie zakończona),

– b) wyroby gotowe,

– 3) towary,

– 4) nakłady przyszłych okresów,

– 5) tymczasowe budynki i urządzenia budowy,

– 6) środki pieniężne,

– 7) należności.

Zapasy materiałowe są to przedmioty pracy zużywane w jednym cyklu budowy i przekazujące całą swą wartość wznoszonym obiektom, a także pewne środki pracy o niskiej cenie jednostkowej (np. przedmioty nietrwałe) oraz części zapasowe maszyn i urządzeń.

Produkcję nie zakończoną stanowi ogół środków obrotowych zaangażowanych w nie zgłoszonej do rozliczenia produkcji podstawowej oraz nie zakończonej produkcji pomocniczej i usługach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>