Klasyfikacja zjawisk finansowych cz. II

Z podziałem akumulacji wiąże się szereg zagadnień natury technicznej. Wśród nich wyróżnić można formy i tryb rozliczeń z budżetem oraz zasady tworzenia funduszy jednostek nadrzędnych (np. tworzenie funduszu rezerwowego zjednoczenia).

Z tworzeniem funduszy zdecentralizowanych przedsiębiorstwa są związane zagadnienia typu technicznego, takie jak struktura funduszy, podstawa odpisów, stawki odpisów itp., oraz — z drugiej strony — problem racjonalnego gospodarowania funduszami przez przedsiębiorstwo oraz racjonalnego planowania tych funduszy (będącego wyrazem wyboru wariantu gospodarki finansowej w obowiązującym systemie finansowym).

Dochody gromadzone w pierwszej fazie ruchu okrężnego środków’ pochodzą z funduszy scentralizowanych (z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa). Można tu rozróżnić: 1) dotacje dla przedsiębiorstw wypłacane z funduszy budżetowych, 2) dotacje zjednoczeń. W związku z tego typu dochodami powstaje kwestia sposobu finansowania przedsiębiorstw planowo-deficytowych oraz zasad pokrywania strat (saldowanie strat z zyskiem, dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe). Poważne zagadnienie stanowi również tworzenie z dotacji funduszy docelowych (np, funduszu zakładowego) oraz pokrywanie reprodukcji rozszerzonej w formie dotacji inwestycyjnych i dotacji na tworzenie własnych funduszy obrotowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>