Kompleksowy rachunek ekonomiczny

Na podstawie wyników tak sporządzonej oceny dokonuje się wyboru wariantu optymalnego. Uproszczony rachunek ekonomiczny polega na prostych obliczeniach mających na celu zazwyczaj porównanie kosztów i efektów realizacji danego przedsięwzięcia.

Kompleksowy rachunek ekonomiczny powinien poprzedzać ustalenie podstawowych wskaźników i zadań występujących w wieloletnich i rocznych planach techniczno-ekonomicznych, a przede wszystkim powinien poprzedzać następujące przedsięwzięcia:

– 1) podejmowanie przez przedsiębiorstwo ważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy własnego zaplecza techniczno-produkcyjnego lub gospodarczego,

– 2) wprowadzanie nowej technologii lub metod wykonawstwa w produkcji budowlano-montażowej,

– 3) podejmowanie seryjnej produkcji nowych wyrobów w ramach produkcji pomocniczej,

– 4) tworzenie nowych lub likwidację istniejących ogniw pośrednich między budowami a zarządem przedsiębiorstw (np. kierownictwa grupy robót),

– 5) tworzenie nowych lub likwidację istniejących grup specjalistycznych w ramach przedsiębiorstwa. .

Uproszczony rachunek ekonomiczny powinien być stosowany w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mających mniejsze znaczenie dla przedsiębiorstwa i wymagających zaangażowania mniejszych nakładów.

Rachunek ekonomiczny jest narzędziem o poważnym znaczeniu dla służby ekonomicznej, ponieważ pozwala jej skutecznie oddziaływać na osiąganie postępu ekonomicznego i poprawę metod gospodarowania. Kierownictwo przedsiębiorstwa nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięć angażujących większe środki finansowe i materialne, jeśli się nie upewni w drodze rachunku ekonomicznego o słuszności takich przedsięwzięć. Nie może ono również podejmować decyzji niezgodnych z wynikami rachunku ekonomicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>