Konto „Rozliczenie robót podwykonawców”

Na podstawie protokołu odbioru częściowego robót podwykonawca wystawił fakturę inkasową na 891 zł i zgłosił ją do rozrachunku z generalnym wykonawcą (rozliczenie pośrednie). Na podstawie protokołu częściowego odbioru robót generalny wykonawca zafakturował odebrane roboty obce i własne i zgłosił fakturę inkasową do rozrachunku ze zleceniodawcą.

Generalny wykonawca opłacił zobowiązania wobec podwykonawcy z rachunku rozliczeniowego i otrzymał wpłatę na rachunek rozliczeniowy od zleceniodawcy. Księgowania u generalnego wykonawcy dokonywane są w sposób podany na rysunku 87.

Konto „Rozliczenie robót podwykonawców” może wykazywać zarówno saldo Wn, jak i saldo Ma. Saldo Wn oznacza roboty odebrane i zafakturowane przez podwykonawców, lecz nie refakturowane zleceniodawcom. Saldo Ma oznacza roboty odebrane i refakturowane zleceniodawcom, lecz nie zafakturowane przez podwykonawców.

Przedstawione księgowania dotyczą zarówno częściowej, jak końcowej sprzedaży robót (także wówczas, gdy ta ostatnia jest sprzedażą jednorazową). W przykładzie podanym na rysunku 87 wynagrodzenie opłacone przez podwykonawcę zostało potraktowane przez generalnego wykonawcę jako zysk ze sprzedaży robót obcych. W rzeczywistości wynagrodzenie to nie jest zyskiem na robotach obcych, lecz pokryciem (zwrotem) kosztów ogólnych po gdzie: –

P — sprzedażna wartość robót, S — rzeczywisty koszt tego samego zakresu rzeczowego robót (złożony z bezpośrednich i ogólnych kosztów produkcji podstawowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>