Korzyści płynące z systemu jednorazowego rozliczenia obiektu

Nadto wymienia się dodatkowe korzyści płynące z systemu jednorazowego rozliczenia obiektu: 1) zniesienie zainteresowania wykonawcy w podziale robót na te, które opłaca się wykonywać szybciej i pozostałe „mniej wygodne” 2) skłonienie przedsiębiorstw budowlano-montażowych do koncentracji środków obrotowych na podstawowych obiektach 3) większe usamodzielnienie przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego w związku z likwidacją kontroli mającej miejsce przy odbiorze poszczególnych elementów budowy, 4) przyspieszenie wykonywania robót poprawkowych itp.

Z drugiej jednak strony powszechne wprowadzenie tego systemu rozliczeń powoduje cały szereg konsekwencji związanych z odejściem od zasady sukcesywnej płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, która to zasada wynika z tak charakterystycznych cech produkcji budowlanej, jak długotrwałość cyklu i wysoka wartość wytworzonego produktu ostatecznego. Stąd przechodzenie na system jednorazowego fakturowania i dokonywania rozliczeń za gotowe obiekty dokonywany może być stopniowo z jednoczesnym rozwiązywaniem następujących zagadnień: 1) sposobu planowania i finansowania wzrostu robót w toku związanego z jednorazowym fakturowaniem 2) dostatecznej kontroli wewnętrznej i zewftętrznej w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych 3) pokrycia w początkowym okresie po wprowadzeniu tego systemu zapotrzebowania na środki, z których tworzone są fundusze specjalnego przeznaczenia (rozwoju, zakładowy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>