Kosztorys

Kosztorys umowny oparty jest na cenach jednostkowych, które są obligatoryjne dla zleceniodawcy i wykonawcy w momencie dokonywania zapłaty. Ilości robót przyjmowane do rozliczenia są jednak wielkością robót faktycznie wykonanych i wykazanych w technicznych jednostkach obmiaru. Dlatego podstawą wynagrodzenia nie jest kwota kosztorysu umownego {jak w wypadku rozliczeń ryczałtowych, gdzie suma ryczałtów umiownych określa wynagrodzenie wykonawcy), lecz suma kosztorysu wykonawczego. Kosztorys wykonawczy obliczany jest jako iloczyn ilości zamówionych i wykonanych robót przez cenę jednostkową tych robót ustaloną w kosztorysie umownym.

Kosztorysy umowne mogą być korygowane przez kosztorysy dodatkowe w związku ze zmianą cen, stawek cenników na usługi, a także zmianą zakresu robót (robót dodatkowych). Stosowanie omawianego sposobu wynagrodzenia jest dopuszczalne w zasadzie tylko w wypadku:

– a) obiektów doświadczalnych i prototypowych, ujętych w planach budownictwa prototypowego,

– b) skomplikowanych montaży urządzeń przemysłowych i energetycznych, montaży urządzeń dźwigowych, skomplikowanych montaży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki,

– c) budowli inżynieryjnych lądowych i wodnych,

– d) wyjątkowo skomplikowanych konstrukcyjnie budowli przemysłowych i energetycznych,

– e) robót fundamentowych (palowanie, studnie, kesony itp.),

– f) urządzeń nie zabudowanej części terenu (np. ukształtowanie terenu, drogi i chodniki, zieleń),

– g) robót kablowych,

– h) przyłączania budynków do sieci instalacyjnych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektroenergetycznych itp.,

– i) zabezpieczania ruchu kolejowego,

– k) robót remontowych.

Zestawienie w najogólniejszym zarysie zasad stosowania i konstrukcji ryczałtów i cen jednostkowych kosztorysu umownego oraz dokonanie próby oceny związanych z tym bodźców dla prawidłowej realizacji inwestycji prowadzić musi do wniosku, że zawierają je jedynie ryczałty umowne. Przyjęcie ich jako sposobu rozliczeń zobowiązuje do przygotowania, złożenia i sprawdzenia przez zamawiającego i wykonawcę kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu, która jest podstawą do ustalenia ryczałtu. Wpływa to niewątpliwie na poprawę jakości dokumentacji, ułatwienie warunków planowania inwestycyjnego i zapobieganie podwyższeniu kosztów inwestycji ponad poziom, który jest uzasadniony prawidłowo opracowaną dokumentacją projektowo- -kosztorysową. W konsekwencji powinno to prowadzić do zwiększenia stałości nakładów oraz wpływać na zapewnienie stabilizacji cen poszczególnych obiektów. Jednocześnie wynagrodzenia ryczałtowe stanowiące granicę wypłat z tytułu wykonanych robót i usług oddziaływają bodźcowo na kształtowanie się kosztów wykonawstwa, bowiem ich zwiększenie powoduje ryzyko strat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>