KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Koszty działalności dzieli się stosownie do wyróżnionych jej zakresów, a mianowicie:

Wyróżnienie szczegółowych zakresów działalności przedsiębiorstwa ma charakter umowny w konkretnych wypadkach nawet przeciwstawne wzajemnie zakresy mogą się częściowo pokrywać, np. wznoszenie budynku administracyjnego we własnym zakresie, tj. własnymi siłami i dla własnych potrzeb, jest charakterystycznym przykładem zbieżności eksploatacyjnego zakresu działalności z inwestycyjnym.

Podobnie granica pomiędzy robotami budowlano-montażowymi a działalnością pomocniczą zależy w pewnym stopniu od umownych ustaleń organizacyjnych, które znajdują zwykle swój wyraz w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa.

Przedstawiony wyżej schemat jest oparty na podmiotowym podziale zakresów działalności, tj. podziale według organizacyjnych jednostek przedsiębiorstwa. Charakterystyczne jego uproszczenie polega na pominięciu funkcji zarządzania funkcja ta ma swój odpowiednik organizacyjny w postaci organizacyjnych komórek zarządu oraz odpowiednik księgowy — w postaci grupy kosztów zarządu. Uproszczenie to należy tłumaczyć dążeniem do integracji zarządzania z wymienionymi zakresami działalności. Drugie uproszczenie polega na nierozróżnianiu:

– a) produkcji podstawowej wykonywanej samodzielnie, czyli tzw. robót wykonywanych własnymi siłami (bezpośrednio dla inwestora)

– b) produkcji wykonywanej przy jego ograniczonej samodzielności (roboty wykonywane własnymi siłami, ale w charakterze podwykonawcy podporządkowanego generalnemu wykonawcy),

– c) produkcji podstawowej prowadzonej niesamodzielnie (sprawowanie funkcji generalnego wykonawcy, tj. pełnienie nadzoru i koordynowanie części robót powierzonych do wykonania podwykonawcom).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>