Koszty materiałów bezpośrednich

— koszty zakupu i składowania,

— koszty robocizny bezpośredniej,

— koszty sprzętu łącznie z kosztami transportu,

— ewentualne inne koszty bezpośrednie

– b) koszty pośrednie, nazywane inaczej kosztami ogólnymi (których udziału w kosztach obiektu nie można ustalić w sposób bezpośredni).

Koszty pośrednie obejmują całokształt nakładów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych. Są one rozliczane na poszczególne obiekty lub budowy w postaci narzutu ustalonego na podstawie określonego klucza procentowego.

Struktura kalkulacyjna kosztów zależna jest od organizacji i wielkości produkcji. Te właśnie czynniki wpływają na sumę kosztów ogólnych i udział kosztów pośrednich w całej kwocie kosztów własnych.

Prawidłowe zmiany struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym powinny polegać na zwiększeniu udziału kosztów bezpośrednich i zmniejszaniu udziału kosztów ogólnych w całej kwocie kosztów własnych. Powinno się również dążyć do wyodrębnienia niektórych elementów kosztów ogólnych i wyszczególnienia ich w formie oddzielnych pozycji kosztów bezpośrednich. W ten sposób bowiem osiągnie się możliwość dokładniejszego ich rozliczenia (w oparciu o dokumenty pierwotne, a nie drogą narzutu). Tempo zmniejszania udziału kosztów ogólnych powinno być szybsze od tempa zmniejszania kosztów bezpośrednich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>