KOSZTY OGÓLNE

Koszty ogólne występujące w przedsiębiorstwie mają różnorodny związek z poszczególnymi zakresami jego działalności. Dlatego w praktyce wyodrębnia się następujące grupy składników kosztów ogólnych:

– 1. Koszty zarządu, czyli takie koszty ogólne, które powstają głównie w związku z utrzymywaniem administracji przedsiębiorstwa jako całości lub w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa w ogóle. Koszty zarządu traktuje się jako wspólne koszty całego operacyjnego zakresu działalności.

– 2. Koszty ogólne budowy, czyli takie koszty ogólne, które powstają na poszczególnych budowach i w związku z tym mogą być podzielone nader dokładnie i bezspornie pomiędzy budowy na podstawie informacji zawartych w dokumentacji źródłowej (bez potrzeby posługiwania się kluczem podziału kosztów). Nie oznacza to bynajmniej, że istnieje możliwość równie ścisłego podziału kosztów ogólnych danej budowy pomiędzy liczne jednostki ewidencji kosztów, które mogą występować w jej obrębie.

– 3. Koszty ogólne działalności pomocniczej, które — podobnie jak koszty ogólne budowy — mogą być dokładnie i bezspornie zaliczane na poszczególne pomocnicze miejsca powstawania kosztów, tj. na poszczególne jednostki organizacyjne działalności pomocniczej w przedsiębiorstwie (wytwórnię materiałów budowlanych, pracownię projektową itp.).

– Pozycje analityczne kosztów zarządu:

– 1. Płace i narzuty na płace pracowników zarządu. Do pozycji tej zalicza się wszelkie wynagrodzenia pracowników (także pracowników zatrudnionych na tzw, części etatu) objęte osobowym i bezosobowym funduszem płac wraz ze świadczeniami socjalnymi oraz składkami (15,5%) ubezpieczeń społecznych. O zaliczeniu wynagrodzenia danego pracownika do tej pozycji decyduje jego zatrudnienie w określonej komórce organizacyjnej zarządu (o tym, jakie komórki organizacyjne są zaliczane do zarządu decyduje schemat organizacyjny przedsiębiorstwa). Do pozycji tej zalicza się ponadto płace i narzuty na place personelu werbującego.

– 2. Koszty delegacji i przejazdów, przy czym pozycja ta dotyczy delegacji zamiejscowych (przejazdy, noclegi, diety) oraz miejscowych przejazdów pracowników zarządu.

– 3. Koszty biurowe, obejmujące amortyzację budynków zarządu, koszty konserwacji i remontów pomieszczeń i lokali zarządu, czynsze, opłaty za wodę, gaz, ogrzewanie i utrzymanie czystości, wartość zużycia materiałów piśmiennych i biurowych, opłaty telekomunikacyjne, wartość zużycia sprzętu biurowego, koszty powielania dokumentacji technicznej itp.

– 4. Koszty racjonalizacji i wynalazczości nie objęte finansowaniem z odrębnych funduszów (np, wynagrodzenia, premie i nagrody za wynalazki czy usprawnienia i udoskonalenia, koszty porad, ekspertyz i pomocy technicznej dla racjonalizatorów).

– 5. Narzuty na koszty związane z udziałem przedsiębiorstwa w utrzymywaniu jednostki nadrzędnej (np, zjednoczenia) oraz narzuty na koszty związane z utworzeniem funduszy specjalnych.

– 6. Koszty finansowe, tj. odsetki od obrotowych kredytów bankowych, prowizje bankowe, opłaty manipulacyjne.

– 7. Koszty nieprodukcyjne (np, koszty robót poprawkowych wykonywanych po zakończeniu robót na danej budowie i po likwidacji placu budowy).

Koszty zarządu nie mogą być zaliczane indywidualnie na żaden zakres produkcyjnej działalności przedsiębiorstwa, bowiem: 1) ich związek z działalnością produkcyjną jest pośredni i niewymierny, 2) ustalenie i udokumentowanie podziału poszczególnych pozycji kosztów na zakresy działalności produkcyjnej jest nieopłacalnie pracochłonne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>