KOSZTY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO

Zaopatrzenie materiałowe i gospodarka magazynowa są związane z ponoszeniem kosztów, których poziom łatwo i wydatnie reaguje na sprawność zaopatrzenia w materiały i magazynowania ich zapasów. Jest to naturalnym skutkiem specjalnych cech i warunków gospodarki materiałowej w budo wnictwie (por. s. 426) i skłania do odmiennego niż w przemyśle potraktowania kosztów zaopatrzenia materiałowego. Koszty zaopatrzenia materiałowego dzieli się na dwie grupy.

– 1. Koszty zakupu materiałów, tj koszty bezpośrednie, złożone przede wszystkim z kosztów przewozu oraz robocizny związanej z załadowaniem, wyładowaniem oraz ułożeniem w miejscu składowania, jeśli prace te nie zostały wykonane przez tzw. brygadę placową lub personel magazynu. Prócz masy ładunku na poziom tych kosztów wpływa odległość od dostawcy oraz rodzaj transportu.

Nie każdy przewóz materiałów jest źródłem powstawania . kosztów przewozu. Rysunek 74 wyjaśnia zasadę klasyfikacji kosztów przewozu materiałów.

– 2. Koszty zaopatrzenia i składowania, które są pośrednimi kosztami zaopatrzenia materiałowego. Zalicza się do nich:

– a) koszty utrzymania magazynów centralnych i magazynów budów (tzw, magazynów przyobiektowych) oraz służby magazynowej,

– b) koszty przerzutu materiałów,

– c) koszty nie zawinionych niedoborów i szkód materiałowych,

– d) inne.

Przerzuty są takimi przemieszczeniami materiałów, których można uniknąć przy racjonalnej organizacji robót i racjonalnej gospodarce materiałowej koszty przerzutu zaliczane są do kosztów zaopatrzenia i składowania. W praktyce przewóz materiału na terenie magazynu nie jest traktowany jako przerzut, ale koszty tego przewozu zalicza się do kosztów zaopatrzenia i składowania.

Transport pomiędzy magazynami budów, a także z magazynu budowy do magazynu centralnego oraz na terenie tego samego magazynu traktowany jest jako przerzut materiałów. Transport materiału z miejsca przechowania do miejsca wbudowania jest zaliczany do kosztów robót.

Koszty utrzymania magazynów obejmują płace i narzuty na płace personelu zatrudnionego w magazynach, czynsze dzierżawne za bocznice kolejowe oraz place i pomieszczenia magazynowe, podatki i ubezpieczenia dotyczące nieruchomości magazynowych, opłaty za wodę, gaz, światło i utrzymanie czystości w magazynach, zużycie urządzeń magazynowych, koszty wyposażenia biur magazynowych oraz koszty zużycia materiałów piśmiennych, konserwujących, paliwa itp. Do kosztów utrzymania magazynów zalicza się też koszty prób i analiz materiałów oraz płace za dozór magazynu centralnego.

– a) kosztów Otrzymania służby zaopatrzenia, tj. tej komórki wyodrębnionej w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa, która jest traktowana jako część składowa zarządu przedsiębiorstwa

– b) kosztów zużycia budynków tymczasowych {np. baraków użytkowanych przez magazyny) należących do tzw. prowizorycznego zaplecza budowlanego. Koszty te są zaliczane bezpośrednio na właściwe budowy.

Koszty zakupu oraz koszty zaopatrzenia i składowania dotyczą wszelkich materiałów własnych o przeznaczeniu eksploatacyjnym, bez wzglądu na:

— osobę ich producenta (dotyczą również materiałów własnej produkcji)

— przeznaczenie eksploatacyjne (obejmują zużycie do ro bót budowlano-montażowych, do działalności pomocniczej, na cele administracyjno-gospodarcze lub na sprzedaż obcym jednostkom) '

— miejsce przechowywania (np. magazyn centralny, magazyn paliw, zapasy w przerobie obcym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>