Kredyt na inwestycje produkcyjne i remonty kapitalne przedsiębiorstw

Fundusz inwestycyjno-remontowy wprowadzono w budownictwie z uwagi na niską rentowność tego działu produkcji. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw budowlano-montażowych jedynie z funduszu rozwoju — po zaspokojeniu potrzeb wynikających z konieczności uzupełnienia i zwiększenia środków obrotowych — nie pozwoliłoby na utrzymanie właściwego zakresu tych inwestycji.

Kredyt na inwestycje produkcyjne i remonty kapitalne przedsiębiorstw może być w zasadzie uzupełniającym źródłem finansowania wykorzystywanym na wniosek przedsiębiorstwa. Udzielenie tego kredytu uzależnione jest jednak od tego, czy bank uzna, że inwestycja ma uzasadnienie gospodarcze i że przedsiębiorstwo spłaci kredyt w określonym terminie. Gwarancji takiej może udzielić zjednoczenie. Termin spłaty kredytów przeznaczonych na inwestycje przedsiębiorstw powinien być określony przez tempo zwrotności nakładów inwestycyjnych, nie może jednak wynosić więcej niż pięć lat od zaplanowanego terminu oddania inwestycji do użytku. W ten sposób stwarza się bodziec do podejmowania decyzji o inwestycjach, które przynoszą stosunkowo szybki zwrot nakładów oraz bodziec do przestrzegania planowych terminów w realizacji tych inwestycji, Do przestrzegania tych terminów skłania również pobieranie odsetek normalnych w okresie wykorzystywania kredytu, a odsetek podwyższonych za zwłokę, jeśli w związku z brakiem środków na rachunku funduszu in- westycyjno-remontowego przedsiębiorstwo nie spłaci zaciągniętego kredytu. Odsetki te obciążają bezpośrednio wyniki przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że kredyt bankowy stanowi w zasadzie dopełniające, chociaż bardzo istotne źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstw. W szeregu wypadków — głównie zaś w wypadku tzw. inwestycji szybkorentujących — stanowi on jedynie źródło finansowania do czasu spłaty z funduszu inwestycyjno-remontowego. Wykorzystywanie ponadplanowych środków własnych na finansowanie tych inwestycji może nastąpić tylko za zgodą banku. Rozwiązania takie mają na celu zapewnienie pełnej kontroli bankowej nad efektywnością tego typu przedsięwzięć.

Źródłem finansowania drobnych inwestycji polegających na odpłatnym nabyciu środków trwałych od innych użytkowników mogą być środki własne (planowe i ponadplanowe), a w razie braku tych środków — nie limitowany kredyt bankowy. Kredyt zaciągnięty na ten cel może być spłacany z części przyszłej akumulacji wchodzącej w skład funduszu i n westy cyjno-remon to wego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>