Kredyt na produkcję niezakończoną

Z kredytu na produkcją niezakończoną finansuje się prawidłowe stany produkcji niezakończonej wykonywanej siłami własnymi oraz nie zafakturowane, ale opłacone przez generalnego wykonawcę, roboty podwykonawców. Za nieprawidłowe stany tej produkcji uważa się stany występujące pomimo upływu ustalonego w umowie terminu oddania obiektu lub etapu (przy rozliczeniach jednorazowych lub za etapy robót). Zapotrzebowanie na kredyt na produkcję niezakończoną ustalane jest według jej przewidywanej wartości w okresie objętym wnioskiem kredytowym.

Przedmiotem kredytu na zapasy jest przewidywana ich wielkość pomniejszona o prawidłową wysokość funduszy własnych w obrocie. Prawidłowa wielkość funduszy własnych w obrocie jest to bądź ich wielkość obliczona w stosunku do wartości produkcji w formie wskaźnika, bądź ich stan faktyczny (jeśli wielkość tych funduszy jest większa od ustalonej w planie na dany rok).

Kredyt specjalny ma na celu uzupełnienie funduszy własnych w obrocie do wysokości przewidywanej dla danego przedsiębiorstwa. Udziela się go wtedy, gdy środki funduszu rozwoju okażą się niewystarczające dla sfinansowania dotychczasowego niedoboru funduszy własnych w obrocie oraz wzrostu własnych środków obrotowych. Stanowi on przeto formę przejściowej pomocy finansowej banku dla przedsiębiorstw, które nie uzyskały dotacji czy pożyczki z rezerwowego funduszu zjednoczenia albo dotacji z budżetu. Omawiany kredyt pełni dwie funkcje: 1) stanowi antycypację wpływów na fundusz rozwoju, 2) może być elementem finansowania strat powodujących powstanie niedoboru funduszy własnych w obrocie. Możliwość ta wynika z ogólnego kierunku polityki banków zmierzającej do udzielania pomocy finansowej przedsiębiorstwom dążącym do usprawnienia swej gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>