Materiały bezpośrednie

Pozycja ta obejmuje również materiały zużyte do robót poprawkowych wykonywanych w czasie trwania robót w obiekcie. Do pozycji „materiały bezpośrednie” nie zalicza się materiałów zużytych na budowie w związku z: funkcjonowaniem maszyn i mechanizmów budowlanych należących do jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, transportem wszelkiego rodzaju, działalnością wyodrębnionych organizacyjnie zakładów, wytwórni, wydziałów produkcji pomocniczej, a także materiałów zużytych przez kierownictwo budowy na cele ogólne (np. administracyjne, gospodarcze) czy przez magazyny na potrzeby własne magazynów {np. opał, materiały do utrzymania czystości).

Pozycja ta nie obejmuje również zużycia przedmiotów nietrwałych (tj. drobnego sprzętu, narzędzi, przyrządów, odzieży ochronnej), nawet jeśli można łatwo ustalić, która jednostka kalkulacyjna kosztów powinna być obciążona równowartością ich zużycia. Zasada ta jest podyktowana dążeniem do porównywalności kosztów robót w kosztorysie oraz w księgowości i kalkulacji.

Przy kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych wyodrębnianie zużycia narzędzi i innych przedmiotów nietrwałych byłoby zbyt uciążliwe i pracochłonne. Koszty te są zatem traktowane w kosztorysach łącznie, jako narzut kosztów ogólnych, W związku z tym również w rachunkowości zalicza się zużycie przedmiotów nietrwałych do kosztów ogólnych.

Przez koszty zakupu i magazynowania rozumie się okresowy narzut kosztów zakupu i magazynowania, dotyczący ściśle tylko tego zużycia materiałowego, które zostało zaliczone do kosztów robót w pozycji „materiały bezpośrednie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>